รายชื่อสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้า ถึง ณ ปัจจุบัน
ลำดับ ชื่อผู้ประกอบการ ประเภทสินค้า ชื่อการค้าที่รับรอง ระยะเวลารับรอง
1 บริษัท เทอราโกร ไบโอ-เทค จำกัด สารเร่งประเภทจุลินทรีย์สำหรับทำปุ๋ยหมัก สารเร่ง F-60 28/01/2552 - 28/01/2554
2 บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด สารเร่งประเภทจุลินทรีย์สำหรับทำปุ๋ยหมัก ไบโอนิค1 05/06/2552 - 05/06/2554
3 บริษัท ใบธง จำกัด สารเร่งประเภทจุลินทรีย์สำหรับทำปุ๋ยหมัก หัวเชื้อจุลินทรีย์ BT เซลลูโลส ตราใบธง 10/03/2554 - 24/03/2556
4 บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด สารเร่งประเภทจุลินทรีย์ทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ไบโอนิค2 05/06/2552 - 05/06/2554
5 บริษัท เทอราโกร ไบโอ-เทค จำกัด สารเร่งประเภทจุลินทรีย์สำหรับผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช สารเร่ง F-84 25/02/2551 - 25/02/2553
6 บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด สารเร่งประเภทจุลินทรีย์สำหรับผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช ไบโอนิค3 05/06/2552 - 05/06/2554
7 บริษัท แอพพลายเค็ม (ประเทศไทย) จำกัด สารเร่งประเภทจุลินทรีย์สำหรับผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช รีซิสเตอร์ 09/02/2555 - 09/02/2557
8 บ.สยามทรีดีเวลลอปเม้นต์ จก. ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ซันบาร์ค 13/06/2550 - 13/06/2552
9 บริษัท เฟิสท์ ยูเนี่ยน ซัพพลาย จำกัด ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ตรา เอฟ.ยู.เอส. 14/02/2550 - 14/02/2552
10 นาง สุดารัตน์ กรอกแก้ว ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยหมักเศษวัสดุ สูตร 1 16/07/2550 - 16/07/2552
11 นาง สุดารัตน์ กรอกแก้ว ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยหมักเศษวัสดุ สูตร 2 16/07/2550 - 16/07/2552
12 กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพอำเภอท่าแพ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 13/06/2550 - 13/06/2552
13 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอำเเภอควนโคน ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 15/08/2550 - 15/08/2552
14 กลุ่มเกษตรกรอำเภอทุ่งหว้า ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 13/06/2550 - 13/06/2552
15 บริษัท แอ๊ดวานซ์ เท็คโน จำกัด ปุ๋ยหมัก (เกรด1) แอ๊ดวานซ์ไบโอกรีนสูตรปรับปรุงดินฮิวมัสสูง 16/07/2550 - 16/07/2552
16 บริษัท แอ๊ดวานซ์ เท็คโน จำกัด ปุ๋ยหมัก (เกรด1) แอ๊ดวานซ์ไบโอกรีน สูตรปรับปรุงดินต้านทานโรคและขยายราก 16/07/2550 - 16/07/2552
17 บริษัท โนวาซายน์ จำกัด ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ไบโอโนวากรีนสูตรปรับปรุงดินต้านทานโรคและขยายราก 16/07/2550 - 16/07/2552
18 บริษัท สมาพันธ์ เกษตรธรรมชาติ จำกัด ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราทองดี 21/08/2550 - 21/08/2552
19 นายชิด แสงน้อย ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยมูลแพะ 13/06/2550 - 13/06/2552
20 นายวิโรจน์ พรรณราย ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 15/08/2550 - 15/08/2552
21 สหกรณ์หมอดินเชียงใหม่จำกัด ปุ๋ยหมัก (เกรด1) สหกรณ์หมอดินเชียงใหม่ จำกัด 21/08/2550 - 21/08/2552
22 นาย นพคุณ พูนทรัพย์ทวีสิน ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 13/11/2550 - 13/11/2552
23 นายเรืองยุทธ์ จริตงาม ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 29/11/2550 - 29/11/2552
24 นายจันต๊ะ ศรเตโช ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 04/10/2550 - 04/10/2552
25 นายบุญธรรม สืบทอง ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 04/10/2550 - 04/10/2552
26 นายทวี ขยายเสียง ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 04/10/2550 - 04/10/2552
27 นายธเนศ ยังจิตร ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 15/11/2550 - 15/11/2552
28 นางนิ่มนวล พึ่งผล ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 15/11/2550 - 15/11/2552
29 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลหัวเสือ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลหัวเสือ 05/11/2550 - 05/11/2552
30 ศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายสมัชชาเกษตรกรรายย่อยพิจิตร ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 15/10/2550 - 15/10/2552
31 กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านน้ำพุ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ตราสามเกษตร 16/10/2550 - 16/10/2552
32 สหกรณ์หมอดินเมืองลุง จำกัด ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 26/02/2551 - 26/02/2553
33 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยชีวภาพโคกกรวด ปุ๋ยหมัก (เกรด1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพโคกกรวด 26/02/2551 - 26/02/2553
34 ด.ต.เอื้อน สมานแย้ม ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยหมักสูตร 1 26/02/2551 - 26/02/2553
35 ทวี สินธารา ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยหมักบ้านเขาทอง 12/03/2551 - 12/03/2553
36 นายพิเชษฐ์ แดงดี ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 19/03/2551 - 19/03/2553
37 นายพิเชษฐ์ แดงดี ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 22/04/2551 - 22/04/2553
38 นายพิเชษฐ์ แดงดี ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 22/04/2551 - 22/04/2553
39 สหกรณ์วังใหญ่ปุ๋ยอินทรีย์วัฒนาจำกัด ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยหมัก สูตร 1 22/04/2551 - 22/04/2553
40 สหกรณ์วังใหญ่ปุ๋ยอินทรีย์วัฒนาจำกัด ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 22/04/2551 - 22/04/2553
41 นายวินสัน ปะดุกา ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 22/04/2551 - 22/04/2553
42 กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านสว่างหนองแก ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยชีวภาพบ้านสว่างหนองแก 14/10/2551 - 14/10/2553
43 นายอดม ทักขระ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) สหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์รำแดง จำกัด 22/04/2551 - 22/04/2553
44 นายสวาสดิ์ พุทธรรมา ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 14/10/2551 - 14/10/2553
45 นางยุวดี เชื้อเมืองพาน ปุ๋ยหมัก (เกรด1) กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านนางแลใน 04/06/2551 - 04/06/2553
46 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่15 ต.เชียงดาว ปุ๋ยหมัก (เกรด1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ม.15 ต.เชียงดาว 27/06/2551 - 27/06/2553
47 นายฉัตรชัย เพชรฤทธิ์ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) สหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เกาะแต้ว จำกัด 04/06/2551 - 04/06/2553
48 กลุ่มเกษตรอินทรีย์สมุนไพรวิสัยทัศน์ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) กลุ่มเกษตรอินทรีย์สมุนไพรวิสัยทัศน์ 23/06/2551 - 23/06/2553
49 วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพบ้านท่าส้มป่อย ปุ๋ยหมัก (เกรด1) วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพบ้านท่าส้มป่อย 27/06/2551 - 27/06/2553
50 นายชุมพล สอนสีดา ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 29/09/2551 - 29/09/2553
51 โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านเหมืองลาด ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 01/05/2552 - 01/05/2554
52 โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์อำเภอจอมทอง ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยอินทรีย์ตราดอยอินทนนท์ 27/06/2551 - 27/06/2553
53 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลหัวเสือ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 27/06/2551 - 27/06/2553
54 สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 07/08/2551 - 07/08/2553
55 สหกรณ์ปุ๋ยอิทรีย์คลองหอยโข่ง จำกัด ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 07/08/2551 - 07/08/2553
56 นายพยุง โพธิ์จันทร์ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) สูตร 1 07/08/2551 - 07/08/2553
57 นายจรูญ ช่วยประสม ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 07/08/2551 - 07/08/2553
58 นายบุญเป็ง จันต๊ะภา ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 07/10/2551 - 07/10/2553
59 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยหมักบ้านเขาเทพพิทักษ์ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยหมักบ้านเขาเทพพิทักษ์ 03/10/2551 - 03/10/2553
60 กลุ่มเกษตรกรทำสวนผลิตปุ๋ยอินทรีย์มะลวนพัฒนา ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยอินทรีย์มะลวนพัฒนา 03/10/2551 - 03/10/2553
61 จุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินประจำตำบลหนองพระ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 07/10/2551 - 07/10/2553
62 นายสำเภา บัวผัน ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 01/05/2552 - 01/05/2554
63 จรัญ คดคง ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 01/05/2552 - 01/05/2554
64 นายสมพงษ์ ผาคุณ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 14/10/2551 - 14/10/2553
65 บริษัท ปุ๋ยหมักแผ่นดินทอง จำกัด ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยอินทรีย์วังขนาย ตรามดเขียว 13/10/2551 - 13/10/2553
66 กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักบ้านวังทอง ปุ๋ยหมัก (เกรด1) กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักบ้านวังทอง 20/01/2552 - 20/01/2554
67 โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลถ้ำรงค์ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 14/10/2551 - 14/10/2553
68 โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลถ้ำรงค์ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 20/01/2552 - 20/01/2554
69 นายสรคมน์ กาศลังกา ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 14/10/2551 - 14/10/2553
70 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลแสลงพัน ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ 07/10/2551 - 07/10/2553
71 นายณรงค์ กิ่งแก้ว ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 07/10/2551 - 07/10/2553
72 นายชนะวัฒน์ ภู่ดี ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 07/10/2551 - 07/10/2553
73 นายสมชาย ใจน้อย ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 07/10/2551 - 07/10/2553
74 สหกรณ์การเกษตรปะนาเระจำกัด ปุ๋ยหมัก (เกรด1) สหกรณ์การเกษตรปะนาเระจำกัด 20/01/2552 - 20/01/2554
75 นางคำพา พิมทุม ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 01/05/2552 - 01/05/2554
76 นายพัสกร ลาภลมูล ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 20/01/2552 - 20/01/2554
77 กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านทะเลปัง ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านทะเลปัง 20/01/2552 - 20/01/2554
78 กลุ่มปุ๋ยหมักตำบลวังตะกอ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยหมัก 20/01/2552 - 20/01/2554
79 นายทัศ ช้างเยาว์ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 20/01/2552 - 20/01/2554
80 นายสกล จีนเท่ห์ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 20/01/2552 - 20/01/2554
81 กลุ่มเกษตรกรตำบลบางคูวัด ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 29/06/2552 - 29/06/2554
82 นายสายชล ดวงพระทัย ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 11/02/2552 - 11/02/2554
83 นายสำเนา ศรีคำ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยหมัก 06/02/2552 - 06/02/2554
84 นายวรท ใจสอาด ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 28/01/2552 - 28/01/2554
85 กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ ตราจระเข้ทอง ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด ตราจระเข้ทอง 21/01/2552 - 21/01/2554
86 กลุ่มทำปุ๋ยอินทรีย์ท่านัด ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 01/05/2552 - 01/05/2554
87 กลุ่มเกษตรยั่งยืน ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 01/05/2552 - 01/05/2554
88 กลุ่มเกษตรยั่งยืน ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 01/05/2552 - 01/05/2554
89 โรงปุ๋ยบ้านหนองขนาน ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 01/05/2552 - 01/05/2554
90 สหกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์หมอดิน ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 01/05/2552 - 01/05/2554
91 นายอารมย์ จิอู๋ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 01/05/2552 - 01/05/2554
92 โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์หนองหญ้าปล้อง ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 01/05/2552 - 01/05/2554
93 โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์หนองหญ้าปล้อง ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 01/05/2552 - 01/05/2554
94 โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตำบลจอมประทัด ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 01/05/2552 - 01/05/2554
95 นายศรีจันทร์ หะวัน ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 01/05/2552 - 01/05/2554
96 นาย บุญเลิศ เทพวอน ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 01/05/2552 - 01/05/2554
97 นาย บุญเลิศ เทพวอน ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 01/05/2552 - 01/05/2554
98 นายฟอง แก้วเงิน ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 01/05/2552 - 01/05/2554
99 อินทรีย์เกษตรกร ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยหมัก ( อินทรีย์เกษตรกร ) 01/05/2552 - 01/05/2554
100 นางอุบล ทองเนื้อแข็ง ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยอินทรีย์ (อัดเม็ด) 29/06/2552 - 29/06/2554
101 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพบ้านแพ้ว ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 29/06/2552 - 29/06/2554
102 สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ห้วยกระเจา ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 29/06/2552 - 29/06/2554
103 โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ ตำบลนางแก้ว ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 29/06/2552 - 29/06/2554
104 โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ ตำบลเหมืองใหม่ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 29/06/2552 - 29/06/2554
105 นายนิวัติ กองโพธิ์ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยหมักอัดเม็ดสูตร 2 29/06/2552 - 29/06/2554
106 กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรียทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยหมัก 29/06/2552 - 29/06/2554
107 นายนิเวศน์ พ่อค้า ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 29/06/2552 - 29/06/2554
108 นายวงศ์ชู มณีวงศ์ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยอินทรีย์ 29/06/2552 - 29/06/2554
109 นายชวน เบียดนอก ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยหมัก สูตรคุณภาพสูง 29/06/2552 - 29/06/2554
110 นางตรุ่ม ทับทวี ปุ๋ยหมัก (เกรด1) กลุ่มปุ๋ยชีวภาพหมู่ 7 29/06/2552 - 29/06/2554
111 นางสากัลยา นิ่มละมัย ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยหมัก 13/08/2552 - 13/08/2554
112 นายสงวน ธงยี่สิบสอง ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปู๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ( แบบละเอียด ) 06/08/2552 - 11/08/2554
113 นายอำนวย สารเถื่อนแก้ว ปุ๋ยหมัก (เกรด1) กลุ่มเกษตรกรบ้านบ่อแก้ว 11/08/2552 - 11/08/2554
114 นายวิชัย ชูพิน ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 13/08/2552 - 13/08/2554
115 โรงงานกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ ต.พรเจริญ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยชีวภาพ สูตร 2 06/08/2552 - 06/08/2554
116 นายจักรกริช แสงมณี ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 13/08/2552 - 13/08/2554
117 โนวา ซายน์ จำกัด ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ไบโอโนวากรีน 06/08/2552 - 06/08/2554
118 กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยหมัก 06/08/2552 - 06/08/2554
119 โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านพระหัก ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยหมักบ้านพระหัก 06/08/2552 - 06/08/2554
120 โรงงานต้นแบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชุมชน ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยหมัก 06/08/2552 - 06/08/2554
121 สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ห้วยกระเจา ปุ๋ยหมัก (เกรด1) สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ห้วยกระเจา 06/08/2552 - 06/08/2554
122 วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพบ้านท่าส้มป่อย ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 24/08/2552 - 24/08/2554
123 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์,ปุ๋ยน้ำชีวภาพอำเภอแม่วาง ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 25/08/2552 - 25/08/2554
124 นายอารมย์ จิอู๋ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 13/08/2552 - 13/08/2554
125 นายทา เสนาธรรม ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 11/08/2552 - 11/08/2554
126 นางประหยัด ปานเจริญ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 06/08/2552 - 06/08/2554
127 นายชิด แสงน้อย ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 27/08/2552 - 27/08/2554
128 กลุ่มปุ๋ยหมักบ้านแก่งหิน ปุ๋ยหมัก (เกรด1) สูตร 1 13/08/2552 - 13/08/2554
129 กลุ่มปุ๋ยหมักบ้านแก่งหิน ปุ๋ยหมัก (เกรด1) สูตร 2 13/08/2552 - 13/08/2554
130 นายดาวรุ่ง อินบัว ปุ๋ยหมัก (เกรด1) สูตรไม่อัดเม็ด 13/08/2552 - 13/08/2554
131 นายดาวรุ่ง อินบัว ปุ๋ยหมัก (เกรด1) สูตรอัดเม็ด 13/08/2552 - 13/08/2554
132 โรงปุ๋ยนาตาแสน ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยอินทรีย์นาตาแสน 06/08/2552 - 06/08/2554
133 กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คลองยาง ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - (สูตรปุ๋ยอินทรีย์คลองยาง) 06/08/2552 - 06/08/2554
134 นายสุปรีชา จำปาดี ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - (สูตร 1) 06/08/2552 - 06/08/2554
135 นายสุปรีชา จำปาดี ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - (สูตร 2) 06/08/2552 - 06/08/2554
136 นายสุปรีชา จำปาดี ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - (สูตร 3) 06/08/2552 - 06/08/2554
137 นางลำจวน จิตรักนา ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - (ชนิดผง) 06/08/2552 - 06/08/2554
138 นายชิด แสงน้อย ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยมูลแพะ 27/08/2552 - 27/08/2554
139 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองแหน ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองแหน(ปั้นเม็ด) 24/08/2552 - 24/08/2554
140 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองแหน ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองแหน 24/08/2552 - 24/08/2554
141 กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดบ้านเขาดิน ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 24/08/2552 - 24/08/2554
142 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านท่าสะท้อน ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยหมักบ้านท่าสะท้อน 17/08/2552 - 26/08/2554
143 นายสุปรีชา จำปาดี ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 24/08/2552 - 24/08/2554
144 นายสุชาย เบญจขันธ์ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 24/08/2552 - 24/08/2554
145 นายสมภาส หมั่นคง ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยหมักชีวภาพชนิดอัดเม็ด 24/08/2552 - 24/08/2554
146 นายสมบุญ ศรีลา ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยหมัก 16/09/2552 - 16/09/2554
147 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรบ้านจารย์จำกัด ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยหมัก 16/09/2552 - 16/09/2554
148 กลุ่มเกษตรกรทำสวนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเวียงสระ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยหมัก 04/09/2552 - 08/09/2554
149 กลุ่มเกษตรอินทรีย์เคียนซาสัมพันธ์ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยหมัก 17/08/2552 - 25/08/2554
150 กลุ่มเกษตรกรทำสวนเทคโนโลยีปุ๋ยชีวภาพถ้ำสิงขร ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยชีวภาพถ้ำสิงขร 04/09/2552 - 08/09/2554
151 กลุ่มบ้านนาคำเจริญ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) กลุ่มบ้านนาคำเจริญ 04/09/2552 - 04/09/2554
152 นายประเสริฐ์ นวลคำ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 07/09/2552 - 08/09/2554
153 วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยชีวภาพบ้านหนองแดง ปุ๋ยหมัก (เกรด1) วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยชีวภาพบ้านดอนแดง 13/07/2552 - 13/07/2554
154 โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพตราภูเขาเรือ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราภูเขาเรือ 27/11/2552 - 27/11/2554
155 โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านพระหัก ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยหมักบ้านพระหัก 03/09/2552 - 05/10/2554
156 นายอัมพร เชื้อจาด ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 18/09/2552 - 21/09/2554
157 นางเสี่ยน สุวรรณ์ดำรงชัย ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 18/09/2552 - 21/09/2554
158 นายรินทร์ ธัญญกิจ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 17/11/2552 - 17/11/2554
159 นางสาวปิยะอนงค์ พลอินทร์ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ชนิดผง 27/11/2552 - 27/11/2554
160 นายวีรชัย ทะยาหมอ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) แบบผง 17/11/2552 - 17/11/2554
161 นายนินทร์ เตชนันท์ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) สูตร 1 17/11/2552 - 17/11/2554
162 นายนินทร์ เตชนันท์ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) สูตร 2 17/11/2552 - 17/11/2554
163 กลุ่มเกษตรกรทำสวนผลิตปุ๋ยหมัก ต.ท่าอุแท ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยหมัก 03/11/2552 - 03/11/2554
164 หจก.ส.สิฐสว่างการเกษตร ปุ๋ยหมัก (เกรด1) สามเจดีย์ 23/11/2552 - 23/11/2554
165 บริษัท แทนไท กรีนคลีน จำกัด ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ทองไท 1 03/02/2553 - 03/02/2553
166 บริษัท แทนไท กรีนคลีน จำกัด ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ทองไท 3 03/02/2553 - 03/02/2553
167 บริษัท ออการ์นิค จำกัด ปุ๋ยหมัก (เกรด1) เซฟซอย 2 03/02/2553 - 03/02/2553
168 นายสมนึก หาญน้อย ปุ๋ยหมัก (เกรด1) คนรักดิน ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
169 สหกรณ์อินทรีย์ชีวภาพเขาแดง จำกัด ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยหมัก สูตร 1 18/02/2553 - 18/02/2553
170 สหกรณ์อินทรีย์ชีวภาพเขาแดง จำกัด ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยหมัก สูตร 2 18/02/2553 - 18/02/2553
171 สหกรณ์อินทรีย์ชีวภาพเขาแดง จำกัด ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยหมัก สูตร 3 18/02/2553 - 18/02/2553
172 นายจำนงค์ พร้อมมูล ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยหมัก สูตร 1 18/02/2553 - 18/02/2553
173 นายจำนงค์ พร้อมมูล ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยหมัก สูตร 2 18/02/2553 - 18/02/2553
174 นายจำนงค์ พร้อมมูล ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยหมัก สูตร 3 18/02/2553 - 18/02/2553
175 โรงปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพชุมชนอำเภอมโนรมย์ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 09/02/2553 - 09/02/2553
176 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยหมักบ้านเขาเทพพิทักษ์ ปุ๋ยหมัก (เกรด1) ปุ๋ยหมัก ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
177 ปุ๋ยหมัก (เกรด1) บ.สยามทรีดีเวลลอปเม้นต์ จก. 03/02/2553 - 03/02/2553
178 โรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปุ๋ยหมัก (เกรด1) - 16/02/2553 - 16/02/2553
179 นายบรรจง ไพรทอง น้ำหมักชีวภาพ - 17/01/2550 - 17/01/2552
180 นายเรือง ทูลจินดา น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยน้ำธรรมชาติสูตร 1 17/01/2550 - 17/01/2552
181 นายเรือง ทูลจินดา น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยน้ำธรรมชาติสูตร 2 17/01/2550 - 17/01/2552
182 นายเรือง ทูลจินดา น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยน้ำธรรมชาติสูตร 3 17/01/2550 - 17/01/2552
183 นาย ภราดร บุญสม น้ำหมักชีวภาพ - 15/08/2550 - 15/08/2552
184 นายอิ่ม แก้วอัมพวา น้ำหมักชีวภาพ - 05/11/2550 - 05/11/2552
185 นายจารึก แสงจำนงค์ น้ำหมักชีวภาพ นายจารึกปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 26/02/2551 - 26/02/2553
186 นายกฤษนคร ตรงจันทึก น้ำหมักชีวภาพ - 03/12/2550 - 03/12/2552
187 นายยุทธ สีเขียว น้ำหมักชีวภาพ จากส้ม 19/02/2551 - 19/02/2553
188 นางสำอาง พระศรี น้ำหมักชีวภาพ - 15/11/2550 - 15/11/2552
189 นายเชาว์ อินทศรี น้ำหมักชีวภาพ - 15/11/2550 - 15/11/2552
190 นายธำรงค์ ใจบุศย์ น้ำหมักชีวภาพ - 15/11/2550 - 15/11/2552
191 นายอัศวิน เนตรถนอมศักดิ์ น้ำหมักชีวภาพ - 15/11/2550 - 15/11/2552
192 นายอัศวิน เนตรถนอมศักดิ์ น้ำหมักชีวภาพ - 15/11/2550 - 15/11/2552
193 นายจรัญ นันทวัฒน์ น้ำหมักชีวภาพ - 15/11/2550 - 15/11/2552
194 นางวิไล บูรณเจริญกิจ น้ำหมักชีวภาพ - 15/11/2550 - 15/11/2552
195 นายบุญเลิศ เกียรติเจริญเสรี น้ำหมักชีวภาพ - 15/11/2550 - 15/11/2552
196 นายสุชาติ ชลชีวะ น้ำหมักชีวภาพ - 15/11/2550 - 15/11/2552
197 นายประหยัด วงษ์เจริญอาภรณ์ น้ำหมักชีวภาพ สูตรเศษเห็ด 15/11/2550 - 15/11/2552
198 นายเจริญ เถินมงคล น้ำหมักชีวภาพ - 05/11/2550 - 05/11/2552
199 นายสมชาติ สืบชาติ น้ำหมักชีวภาพ - 05/11/2550 - 05/11/2552
200 นายสุทิน ชฎาดำ น้ำหมักชีวภาพ - 15/01/2551 - 15/01/2553
201 นายประภาส หมื่นศรี น้ำหมักชีวภาพ สูตร 1 05/03/2551 - 05/03/2553
202 นายเหรียญ คำหว่าง น้ำหมักชีวภาพ - 19/02/2551 - 19/02/2553
203 นายสายชล ดวงพระทัย น้ำหมักชีวภาพ - 16/01/2551 - 16/01/2553
204 นางชลอ เมฆโสภณ น้ำหมักชีวภาพ - 27/02/2551 - 27/02/2553
205 นายฉัตรชัย เพชรฤทธิ์ น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ สูตร 2 26/02/2551 - 26/02/2553
206 นายสว่าง บุญยวง น้ำหมักชีวภาพ กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านยายใต้ 23/06/2551 - 23/06/2553
207 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองกราด น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ 29/05/2551 - 29/05/2553
208 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองกราด น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักสมุนไพร 29/05/2551 - 29/05/2553
209 นายสมบูรณ์ เจียมทอง น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยน้ำหมัก(ผลไม้รวม) 07/08/2551 - 07/08/2553
210 นายสมบูรณ์ เจียมทอง น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยน้ำหมัก(มะกรูด) 07/08/2551 - 07/08/2553
211 นายสมบูรณ์ เจียมทอง น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยน้ำหมัก(สมุนไพร) 07/08/2551 - 07/08/2553
212 กลุ่มวิหาหกิจชุมชนปุ๋ยชีวภาพบ้านบง น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยน้ำ พด.7 07/08/2551 - 07/08/2553
213 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่15 ต.เชียงดาว น้ำหมักชีวภาพ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ม.15 ต.เชียงดาว 27/06/2551 - 27/06/2553
214 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่15 ต.เชียงดาว น้ำหมักชีวภาพ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ม.15 ต.เชียงดาว 27/06/2551 - 27/06/2553
215 วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพบ้านท่าส้มป่อย น้ำหมักชีวภาพ - 27/06/2551 - 27/06/2553
216 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่ 1 กิ่วจำปี น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงตราเพรชจำปี 16/10/2551 - 16/10/2553
217 นายสนั่น งามขำ น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำสมุนไพร 20/01/2552 - 20/01/2554
218 นายแดง การสร้าง น้ำหมักชีวภาพ - 08/09/2552 - 08/09/2554
219 หจก.เค.พี.แอคทีฟ น้ำหมักชีวภาพ เอ็กซ์ตร้า แอคทีฟ 27/08/2552 - 27/08/2554
220 กลุ่มเกษตรนำร่องไร่นาสวนผสม น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำบ้านเกาะพยอม สูตรไล่แมลง 27/08/2552 - 27/08/2554
221 กลุ่มเกษตรนำร่องไร่นาสวนผสม น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำบ้านเกาะพยอม สูตรฮอร์โมนผลไม้สุก 27/08/2552 - 27/08/2554
222 นายสำราญ เก่งการรบ น้ำหมักชีวภาพ คนของแผ่นดินไทย 24/08/2552 - 24/08/2554
223 นายทา เสนาธรรม น้ำหมักชีวภาพ - 24/08/2552 - 24/08/2554
224 นางสาวกัญญารัตน์ ปราณี น้ำหมักชีวภาพ ไบโอฟิช , โลมาเงิน 24/08/2552 - 24/08/2554
225 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ควนสุบรรณ น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำสูตร 1(ผลไม้รวม) 25/08/2552 - 25/08/2554
226 นายประเสริฐ์ นวลคำ น้ำหมักชีวภาพ - 30/09/2552 - 05/10/2554
227 นายขวัญเมือง กล่ำเครือ น้ำหมักชีวภาพ สูตรรกหมู 01/10/2552 - 05/10/2554
228 นายสุธีเทพ เสียงเย็น น้ำหมักชีวภาพ สูตรขี้หมู 01/10/2552 - 05/10/2554
229 นายสุธีเทพ เสียงเย็น น้ำหมักชีวภาพ สูตรสมุนไพร 01/10/2552 - 05/10/2554
230 กลุ่มเกษตรกรตำบลนรสิงห์ น้ำหมักชีวภาพ - 05/10/2552 - 05/10/2554
231 นายจำนงค์ นาคประดับ น้ำหมักชีวภาพ - 20/04/2553 - 20/04/2555
232 นายชาญวิทย์ ปรุงแต่ง น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สูตรรวม 20/04/2553 - 20/04/2555
233 นายรุ่ง ขาเหล็ก น้ำหมักชีวภาพ - 20/04/2553 - 20/04/2555
234 นายวัชระพันธ์ คำนินทะ น้ำหมักชีวภาพ สูตร 1 20/04/2553 - 20/04/2555
235 นายวัชระพันธ์ คำนินทะ น้ำหมักชีวภาพ สูตร 2 20/04/2553 - 20/04/2555
236 นายประพัฒน์ ถุงแก้ว น้ำหมักชีวภาพ - 20/04/2553 - 20/04/2555
237 นายวีรชัย ทะยาหมอ น้ำหมักชีวภาพ - 20/04/2553 - 20/04/2555
238 นายนินทร์ เตชนันท์ น้ำหมักชีวภาพ - 20/04/2553 - 20/04/2555
239 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บางแก้ว น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมัก BK 01 16/02/2553 - 16/02/2553
240 นายอุเทน บุญเทพ น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
241 นายวินัย หารต๊ะ น้ำหมักชีวภาพ สูตร พด.2 ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
242 นายวินัย หารต๊ะ น้ำหมักชีวภาพ สูตร พด.7 ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
243 โรงปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพชุมชนตำบลลำเหย น้ำหมักชีวภาพ - (สูตรปลา หมัก 5-6 เดือน) 03/02/2553 - 03/02/2553
244 โรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ-ชุมชนตำบลบึงคอไห น้ำหมักชีวภาพ - (สูตรองุ่น) 03/02/2553 - 03/02/2553
245 Cellennium (Thailand) Company Limited น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ กรีน เซลเลนเนียม 03/02/2553 - 03/02/2553
246 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองแหน น้ำหมักชีวภาพ - 16/02/2553 - 16/02/2553
247 กลุ่มสารเกษตรธรรมชาติ ในน้ำมีปลาในนามีข้าว น้ำหมักชีวภาพ เรืองสี 23/06/2553 - 23/06/2555
248 กลุ่มสารเกษตรธรรมชาติ ในน้ำมีปลาในนามีข้าว น้ำหมักชีวภาพ เรืองสี 23/06/2553 - 23/06/2555
249 กลุ่มสารเกษตรธรรมชาติ ในน้ำมีปลาในนามีข้าว น้ำหมักชีวภาพ เรืองสี 23/06/2553 - 23/06/2555
250 นายสิน พิมพ์หนู น้ำหมักชีวภาพ - (สูตร 1ไล่แมลง) 30/04/2553 - 30/04/2555
251 วิสาหกิจชุมชนปุ๋นยอินทรีย์ชีวภาพเสริมเกษตร น้ำหมักชีวภาพ สูตรปลา 30/04/2553 - 30/04/2555
252 ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อ.ตาคลี น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพสูตรเร่งโต 06/05/2553 - 06/05/2555
253 นางสายทอง อินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ 14/01/2554 - 14/01/2556
254 นายชุมพล สอนสีดา น้ำหมักชีวภาพ - 23/06/2553 - 23/06/2555
255 เอกพันธ์ เภาบัว น้ำหมักชีวภาพ - 22/06/2553 - 23/06/2555
256 นายหวัน ซาวคำปา น้ำหมักชีวภาพ ผลิตจากซุปเปอร์ พด.2 06/08/2553 - 06/08/2555
257 นายเฉลิม กวาสิบสาม น้ำหมักชีวภาพ สูตร ฮอร์โมนไข่ 06/08/2553 - 06/08/2555
258 นายอดิศักดิ์ สีเทพ น้ำหมักชีวภาพ - 09/08/2553 - 09/08/2555
259 กลุ่มอาชีพสหกรณ์ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพบางบัวทอง สหกรณ์เกษตรบางบัวทองจำกัด น้ำหมักชีวภาพ - 10/08/2553 - 10/08/2555
260 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านคลองโร น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ 27/09/2553 - 27/09/2555
261 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านคลองพูล น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ พด.7 23/08/2553 - 23/08/2555
262 นางคำพา พิมทุม น้ำหมักชีวภาพ - 03/03/2554 - 03/03/2556
263 นายภราดร บุญสม น้ำหมักชีวภาพ - 14/01/2554 - 14/01/2556
264 กลุ่มผลิตปุ๋ย ม.1 ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา น้ำหมักชีวภาพ สูตรเร่งผลผลิต 2 14/01/2554 - 10/01/2556
265 กลุ่มผลิตปุ๋ย ม.1 ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา น้ำหมักชีวภาพ สูตรไร่แมลง 14/01/2554 - 10/01/2556
266 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี น้ำหมักชีวภาพ ชงโค จุลินทรีย์ชีวภาพ (สำหรับพืชทางดินและทางใบ) ไบโอ-1 26/12/2553 - 26/12/2555
267 โรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตำบลบางเสด็จ น้ำหมักชีวภาพ - 17/01/2554 - 17/01/2556
268 โรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชุมชนตำบลจำปาหล่อ น้ำหมักชีวภาพ - 17/01/2554 - 17/01/2556
269 นายก้องเกียรติ เสียงจันทร์ น้ำหมักชีวภาพ - 30/03/2555 - 30/03/2557
270 นายสุชิน คำมณี น้ำหมักชีวภาพ - 30/03/2555 - 30/03/2557
271 นายสน สร้อยสมยา น้ำหมักชีวภาพ - 30/03/2555 - 30/03/2557
272 นายศุภชัย เกิดเจริญพร น้ำหมักชีวภาพ - 30/03/2555 - 30/03/2557
273 นายแก้วมูล ยะตา น้ำหมักชีวภาพ สูตร ผลไม้ 1 07/03/2554 - 07/03/2556
274 นายแก้วมูล ยะตา น้ำหมักชีวภาพ สูตร ผลไม้ 2 07/03/2554 - 07/03/2556
275 นายแก้วมูล ยะตา น้ำหมักชีวภาพ สูตร น้ำมูลสัตว์ 07/03/2554 - 07/03/2556
276 นางยุพิน กาศสกุล น้ำหมักชีวภาพ สูตร ผลิตจากปลา 07/03/2554 - 07/03/2556
277 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สูตรฮอร์โมน 17/03/2554 - 16/03/2556
278 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สูตรไล่แมลง 17/03/2554 - 16/03/2556
279 นายวชิรวัฒน์ กระแสร์ญาณ น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สูตร 2 09/05/2554 - 09/05/2556
280 นายวชิรวัฒน์ กระแสร์ญาณ น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สูตร 4 บำรุงลำต้น 17/03/2554 - 16/03/2556
281 นายจรัส โยธา น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สูตร 1 เร่งต้น 09/05/2554 - 09/05/2556
282 นายจรัส โยธา น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สูตร 2 เร่งดอก 09/05/2554 - 09/05/2556
283 นายจรัส โยธา น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สูตร 3 ขยายลูก 09/05/2554 - 09/05/2556
284 นายจรัส โยธา น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สูตร 4 ไล่แมลง 09/05/2554 - 09/05/2556
285 นายสวง นพคุณ น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สูตรสัปปะรด 09/05/2554 - 09/05/2556
286 นางสาวมะลิ คันธีระ น้ำหมักชีวภาพ - 31/03/2555 - 31/03/2557
287 นางสาวมะลิ คันธีระ น้ำหมักชีวภาพ - 30/03/2555 - 30/03/2557
288 นายธนาโรจ ป้องกัน น้ำหมักชีวภาพ - 31/03/2555 - 31/03/2557
289 นายเนียม เพิ่มพวก น้ำหมักชีวภาพ - 31/03/2555 - 31/03/2557
290 นายอุดม มั่งมี น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สูตรปลา 20/04/2554 - 20/04/2556
291 นายเสรี ฟูน้อย น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สูตร สารไล่แมลง 09/06/2554 - 09/06/2556
292 นายบุญธรรม สืบทอง น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สูตร ผลไม้ 09/06/2554 - 09/06/2556
293 นายจำรัส กองหาญ น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สูตรหอยเชอรี่ 09/06/2554 - 09/06/2556
294 นายกิตติ ขันแก้ว น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สูตร ผลไม้ 09/06/2554 - 09/06/2556
295 นายกิตติ ขันแก้ว น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สูตร พืชสมุนไพร 09/06/2554 - 09/06/2556
296 นายเฉลิม กวาวสิบสาม น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สูตรหอยเชอรี่ 09/06/2554 - 09/06/2556
297 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดตำบลม่วงเตี้ย น้ำหมักชีวภาพ - 31/05/2554 - 31/05/2556
298 โรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชุมชนตำบลสามโก้ น้ำหมักชีวภาพ - 31/05/2554 - 31/05/2556
299 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านทุ่งน้อย น้ำหมักชีวภาพ - 31/05/2554 - 31/05/2556
300 นายสุนทร อำนาจ น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพสูตรผลไม้ 08/04/2554 - 08/04/2556
301 นายจันทร์ บุญยืด น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สูตรฮอร์โมนไข่ 18/04/2554 - 18/04/2556
302 นายจันทร์ บุญยืด น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สูตรแก้โรครากันสนิม 18/04/2554 - 18/04/2556
303 นายจอน กลิ่นสอน น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ พด.2 18/04/2554 - 18/04/2556
304 นายไชยอนันต์ บัวบุศย์ น้ำหมักชีวภาพ - (สูตร 1) 04/04/2554 - 04/04/2556
305 โรงปุ๋ยชุมชนบ้านห้วยไร่ น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ พด.2 04/07/2554 - 04/07/2556
306 นางบังอร สุขศรีเบญจพล น้ำหมักชีวภาพ นางบังอร สุขศรีเบญจพล 10/09/2555 - 10/09/2557
307 หจก.เค.พี.แอคทีฟ น้ำหมักชีวภาพ เอ็กซ์ตร้า แอคทีฟ 20/04/2555 - 20/04/2557
308 โรงปุ๋ยชุมชนบ้านห้วยไร่ น้ำหมักชีวภาพ สูตร 3 หมักจากผักสด 17/05/2555 - 17/05/2557
309 นายสวง นพคุณ น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สูตรผัก 21/05/2555 - 21/05/2557
310 นายสวง นพคุณ น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สูตรปลา 21/05/2555 - 21/05/2557
311 นายสวง นพคุณ น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สูตรสมุนไพร 21/05/2555 - 21/05/2557
312 นายจรัส โยธา น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สูตรย่อยสลาย 21/05/2555 - 21/05/2557
313 นายวชิรวัฒน์ กระแสร์ญาณ น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สูตร 1 เร่งต้น 21/05/2555 - 21/05/2557
314 นายวชิรวัฒน์ กระแสร์ญาณ น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สูตรฮอร์โมน 21/05/2555 - 21/05/2557
315 นายบุญเกตุ ผู้ผ่อง น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สูตรสมุนไพรรวม 21/05/2555 - 21/05/2557
316 นายปรีดา วิชัยโน น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ 15/08/2555 - 15/08/2557
317 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพบ้านศิลา น้ำหมักชีวภาพ - 29/05/2555 - 31/05/2557
318 กลุ่มอาสาสมัครวิทยาศาสตร์ชุมชน น้ำหมักชีวภาพ นายสุทธิเดช สายรอด 02/04/2556 - 02/04/2558
319 นายจันทร์ บุญยืด น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สูตรหัวเชื้อจุลินทรีย์ 24/04/2556 - 24/04/2558
320 นายอนันต์ พันธุ์สวัสดิ์ น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สูตรเลือดหมู 22/08/2555 - 22/08/2557
321 นายธนาโรจ ป้องกัน น้ำหมักชีวภาพ ธนาโรจ ป้องกัน 21/05/2556 - 20/05/2558
322 นายบรรพต ศรีเดช น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ พด.2 21/01/2556 - 21/01/2558
323 นายธันวา ไวยบท น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ 21/01/2556 - 21/01/2558
324 บริษัท ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จำกัด น้ำหมักชีวภาพ ฮูมิคส์ ตรา ทีพีไอ พีแอล 19/11/2555 - 19/11/2557
325 บริษัท ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จำกัด น้ำหมักชีวภาพ โกร ออแกนิค ตรา ทีพีไอ พีแอล 19/11/2555 - 19/11/2557
326 นายมนัส อินอิ่ม น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สูตรผลไม้ 21/01/2556 - 21/01/2558
327 นายสมควร ไม้สนธิ์ น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ พด.2 21/01/2556 - 21/01/2558
328 นางอรอุมา โพธิ์ศรี น้ำหมักชีวภาพ นางอรอุมา โพธิ์ศรี 21/05/2556 - 20/05/2558
329 นายพยุง โพธิ์จันทร์ น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ พด.2 กากน้ำตาล สูตรรกหมู 07/03/2556 - 07/03/2558
330 นางหนูเวียง ศรีสุวงค์ น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพสูตรรกหมู 08/03/2556 - 07/03/2558
331 นายไมตรี บางเหลือ น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักสูตรฮอร์โมนไข่ 08/03/2556 - 07/03/2558
332 นายเอก ใจตรง น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สูตร 2 30/07/2556 - 29/07/2558
333 นายเจียน แก่งจำปา น้ำหมักชีวภาพ ช่อจำปา 02/10/2556 - 01/10/2558
334 นางยุวดี เชื้อเมืองพาน น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สูตร ปลาและสับปะรด 07/10/2556 - 06/10/2558
335 นายประยุทธ ดาวเลิศ น้ำหมักชีวภาพ - 02/10/2556 - 01/10/2558
336 นางสาวอุณา ตันตระกูลชาญชัย น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพสูตร 1 31/03/2557 - 30/03/2559
337 นายพีรพงษ์ พงษ์วัฒนกุล น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ 31/03/2557 - 30/03/2559
338 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ 31/03/2557 - 30/03/2559
339 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ 31/03/2557 - 30/03/2559
340 บริษัท ดี เค ที จำกัด ยิปซัม กรีนแคล 02/02/2553 - 02/02/2553
341 บริษัทนูโปรครอป จำกัด ยิปซัม ตราที-บรูม (T-Bloom) 30/09/2554 - 30/09/2556
342 บริษัท ดี เค ที จำกัด ยิปซัม กรีนแคล 15/03/2556 - 15/03/2558
343 หจก.รุ่งเจริญไมท์นิ่ง ยิปซัม - 04/04/2557 - 03/04/2559
344 บริษัท เค.บี.เค.เกษตรภัณฑ์ จำกัด ปูนมาร์ล พระพุทธบาท 15/02/2550 - 15/02/2552
345 หจก. บี เอส อินเตอร์ซัพพลาย ปูนมาร์ล ตรา กุ้ง 16/07/2550 - 16/07/2552
346 บริษัท ซีลีก้า อินดัสเทรียล จำกัด ปูนมาร์ล ตราดอกบัว 05/03/2551 - 05/03/2553
347 หจก.บี.เอส.อินเตอร์ ซัพพลาย ปูนมาร์ล ตรากุ้ง 15/01/2551 - 15/01/2553
348 หจก.เกษมปูนมาร์ลและปูนขาว ปูนมาร์ล พระพุทธบาท 23/06/2551 - 23/06/2553
349 บริษัทเอส ที ปูนมาร์ล ปูนมาร์ล เอสที 29/06/2552 - 29/06/2554
350 หจก.บี.เอส.อินเตอร์ ซัพพลาย ปูนมาร์ล ตรากุ้ง 19/02/2553 - 19/02/2553
351 หจก.เกษมปูนมาร์ลและปูนขาว ปูนมาร์ล พระพุทธบาท 24/06/2553 - 24/06/2555
352 บริษัทเอส ที ปูนมาร์ล ปูนมาร์ล เอส ที 24/07/2554 - 24/07/2556
353 หจก.บี.เอส.อินเตอร์ ซัพพลาย ปูนมาร์ล ตรากุ้ง 14/02/2555 - 14/02/2557
354 หจก.เกษมปูนมาร์ลและปูนขาว ปูนมาร์ล พระพุทธบาท 13/06/2555 - 13/06/2557
355 หจก.บี.เอส.อินเตอร์ ซัพพลาย ปูนมาร์ล ตรากุ้ง 18/02/2557 - 17/02/2559
356 หจก. บี เอส อินเตอร์ซัพพลาย หินปูนบด ตรา กุ้ง 16/07/2550 - 16/07/2552
357 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณ์ศิลาพร หินปูนบด ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณ์ศิลาพร 26/02/2551 - 26/02/2553
358 บริษัท เค.บี.เค.เกษตรภัณฑ์ จำกัด หินปูนบด พระพุทธบาท 19/03/2551 - 19/03/2553
359 บริษัท เค.บี.เค.เกษตรภัณฑ์ จำกัด หินปูนบด พระพุทธบาท 12/03/2553 - 12/03/2555
360 บริษัท เค.บี.เค.เกษตรภัณฑ์ จำกัด หินปูนบด พระพุทธบาท 14/03/2555 - 14/03/2557
361 หจก.เกษมปูนมาร์ลและปูนขาว หินปูนบด พระพุทธบาท 28/03/2557 - 27/03/2559
362 บริษัท เอส เอส อาร์ อุตสาหกรรม และ พาณิชยกรรม จำกัด โดโลไมท์ S.S.R โดโลไมท์ 04/06/2551 - 04/06/2553
363 บริษัท ตรังยูซี จำกัด โดโลไมท์ โดโลไมท์ 300 เมช 13/02/2552 - 13/02/2554
364 บริษัท ตรังยูซี จำกัด โดโลไมท์ โดโลไมท์ 150 เมช 13/02/2552 - 13/02/2554
365 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าโกทอง โดโลไมท์ โดโลไมท์ หจก.ท่าโกทอง 29/06/2552 - 29/06/2554
366 บริษัท หินแสงวัฒนาฤกษ์(กำแพงเพชร) จำกัด โดโลไมท์ บริษัท หินแสงวัฒนาฤกษ์(กำแพงเพชร) จำกัด 13/08/2552 - 13/08/2554
367 บริษัท ทักษิณโดโลไมท์ จำกัด โดโลไมท์ โดโลไมท์ 150 เมซ 08/09/2552 - 08/09/2554
368 บริษัท ทักษิณโดโลไมท์ จำกัด โดโลไมท์ โดโลไมท์ 300 เมซ 04/09/2552 - 08/09/2554
369 บริษัท พี. แอนด์ เอส. โดโลขไลม์ จำกัด โดโลไมท์ โดโลไมท์แพนด์สปาร์ 22/07/2553 - 22/07/2555
370 บริษัท พี. แอนด์ เอส. โดโลขไลม์ จำกัด โดโลไมท์ โดโลไมท์แพนด์สปาร์ ขนาด 325 เมช 22/07/2553 - 22/07/2555
371 บริษัท หินแสงวัฒนาฤกษ์(กำแพงเพชร) จำกัด โดโลไมท์ บ.หินแสงวัฒนาฤกษ์ (กำแพงเพชร) จำกัด 07/09/2554 - 08/09/2556
372 บริษัท เอส เอส อาร์ อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม จำกัด โดโลไมท์ SSR 08/03/2555 - 08/03/2557
373 บริษัท พี่.แอนด์ เอส.โดโล-ไลม์ จำกัด โดโลไมท์ โดโลไมท์แพนด์สปาร์ ขนาด 150 เมช 01/10/2555 - 02/10/2557
374 บริษัท พี่.แอนด์ เอส.โดโล-ไลม์ จำกัด โดโลไมท์ โดโลไมท์แพนด์สปาร์ ขนาด 325 เมช 01/10/2555 - 02/10/2557
375 บริษัท เพชรสุวรรณการเกษตร จำกัด โดโลไมท์ เพชรสุวรรณการเกษตร 05/03/2556 - 05/03/2558
376 บริษัท ตรังยูซี จำกัด โดโลไมท์ โดโลไมท์ 150 เมช 01/08/2556 - 06/08/2558
377 บริษัท ตรังยูซี จำกัด โดโลไมท์ โดโลไมท์ 300 เมช 01/08/2556 - 06/08/2558
378 บริษัท ทักษิณโดโลไมท์ จำกัด โดโลไมท์ โดโลไมท์ ขนาด 300 เมซ 09/09/2556 - 08/09/2558
379 บริษัท เค.บี.เค.เกษตรภัณฑ์ จำกัด ปูนขาว พระพุทธบาท 19/03/2551 - 19/03/2553
380 โรงงานไทยแสงสิน ปูนขาว ตราหอย 01/05/2552 - 01/05/2554
381 บริษัท เค.บี.เค.เกษตรภัณฑ์ จำกัด ปูนขาว พระพุทธบาท 12/03/2553 - 12/03/2555
382 โรงงานไทยแสงสิน ปูนขาว ตราหอย 04/10/2554 - 03/10/2556
383 บริษัท เค.บี.เค.เกษตรภัณฑ์ จำกัด ปูนขาว พระพุทธบาท 14/03/2555 - 14/03/2557
384 หจก.เกษมปูนมาร์ลและปูนขาว ปูนขาว พระพุทธบาท 28/03/2557 - 27/03/2559
385 บริษัท มาร์เก็ตติ้ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด สารสกัดอินทรีย์ มินเนอร์รี่ ยาดิน 13/11/2552 - 13/11/2554
386 บจก. มินเนอร์รี่ โกลด์ สารสกัดอินทรีย์ มินเนอร์รี่ โกลด์ ยาดิน สารสกัดอินทรีย์ สำหรับปรับสภาพดินสูตรพิเศษเข้มข้น 21/04/2553 - 21/04/2555
387 บริษัทฟุกเทียนแลปแอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด สารสกัดอินทรีย์ เซฟซอยล์ 24/01/2554 - 24/01/2556
388 บริษัท ไทย อะโกรโทสิก จำกัด สารสกัดอินทรีย์ วินนีก้า สุพรีม 08/02/2554 - 15/02/2556
389 บริษัท อะโกรโทสิก จำกัด สารสกัดอินทรีย์ ฮิวมิก้า 5631 08/02/2554 - 15/02/2556
390 นายสมเกียรติ ถิ่นท่าชนะ สารสกัดอินทรีย์ G-1 organic สูตร 1 เร่งดอก ป้องกันเชื้อรา 05/03/2556 - 05/03/2558
391 บริษัท ไทย อะโกรโทสิก จำกัด สารสกัดอินทรีย์ วินนีก้า สุพรีม โกลด์ 14/02/2556 - 14/02/2558
392 บริษัท ไทย อะโกรโทสิก จำกัด สารสกัดอินทรีย์ วินนีก้า สุพรีม 03/04/2556 - 04/04/2558
393 บริษัท อะโกรโทสิก จำกัด สารสกัดอินทรีย์ ฮิวมิก้า 5631 03/04/2556 - 02/04/2558
394 บริษัทฟุกเทียนแลปแอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด สารสกัดอินทรีย์ เซฟซอยล์ 15/05/2556 - 19/05/2558
395 กลุ่มพัฒนาเกษตร ปุ๋ยหมัก (เกรด2) - 11/04/2551 - 11/04/2553
396 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตบ้านท่าพยอม ปุ๋ยหมัก (เกรด2) - 11/04/2551 - 11/04/2553
397 นายอดุลย์ แก้ววงษา ปุ๋ยหมัก (เกรด2) - 27/06/2551 - 27/06/2553
398 สหกรณ์พันธมิตรปุ๋ยอินทรีย์ จำกัด ปุ๋ยหมัก (เกรด2) - 07/08/2551 - 07/08/2553
399 สหกรณ์ผู้ผลิตและใช้ปุ๋ยอิทรีย์บางกล่ำ จำกัด ปุ๋ยหมัก (เกรด2) - 07/08/2551 - 07/08/2553
400 สหกรณ์ผู้ผลิตและใช้ปุ๋ยอิทรีย์บางกล่ำ จำกัด ปุ๋ยหมัก (เกรด2) - 07/08/2551 - 07/08/2553
401 นางประหยัด ปานเจริญ ปุ๋ยหมัก (เกรด2) - 06/10/2551 - 06/10/2553
402 นายสมบูรณ์ แตกเงิน ปุ๋ยหมัก (เกรด2) - 20/01/2552 - 20/01/2554
403 นายสมบูรณ์ แตกเงิน ปุ๋ยหมัก (เกรด2) - สูตร 1 (สูตรเก่า) 28/01/2552 - 28/01/2554
404 กลุ่มผู้ปลูกผัก ผลไม้ บ้านลำลาดบัว ปุ๋ยหมัก (เกรด2) ปุ๋ยหมักลำลาดบัว 28/01/2552 - 28/01/2554
405 อินทรีย์เกษตรกร ปุ๋ยหมัก (เกรด2) ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ( อินทรีย์เกษตรกร ) 01/05/2552 - 01/05/2554
406 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านพาดหมอน หมู่ 9 ปุ๋ยหมัก (เกรด2) - 29/06/2552 - 29/06/2554
407 นายชูชีพ ศรีมงคลปทุม ปุ๋ยหมัก (เกรด2) - 29/06/2552 - 29/06/2554
408 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่ 1 กิ่วจำปี ปุ๋ยหมัก (เกรด2) - 24/08/2552 - 24/08/2554
409 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพกลุ่มเกษตรกรลุ่มแม่น้ำสอย ปุ๋ยหมัก (เกรด2) - 25/08/2552 - 25/08/2554
410 โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์อำเภอจอมทอง ปุ๋ยหมัก (เกรด2) ปุ๋ยตราบัวลอยทอง 25/08/2552 - 25/08/2554
411 กลุ่มเกษตรสามัคคี ปุ๋ยหมัก (เกรด2) - 25/08/2552 - 25/08/2554
412 วิสาหกิจชุมชนโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและเมล็ดพันธุ์พืชอำเภอเวียงแหง ปุ๋ยหมัก (เกรด2) - 25/08/2552 - 25/08/2554
413 สหกรณ์ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตำบลเวียง อำเภอฝาง จำกัด ปุ๋ยหมัก (เกรด2) - 25/08/2552 - 25/08/2554
414 วิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนาตำบลเวียงตาล ปุ๋ยหมัก (เกรด2) - 25/08/2552 - 25/08/2554
415 นายอดุลย์ แก้ววงษา ปุ๋ยหมัก (เกรด2) - 25/08/2552 - 25/08/2554
416 นายประเสริฐ มากประเสริฐ ปุ๋ยหมัก (เกรด2) ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 24/08/2552 - 24/08/2554
417 กลุ่มเกษตรกรทำนาสำโรงชัย 313 ปุ๋ยหมัก (เกรด2) กลุ่มเกษตรกรสำโรงชัย 27/08/2552 - 27/08/2554
418 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองแหน ปุ๋ยหมัก (เกรด2) ปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองแหน 16/02/2553 - 16/02/2553
419 นายสมชัย เกียรติคุณ ปุ๋ยหมัก (เกรด2) - 18/02/2553 - 18/02/2553
420 sugarcane ปุ๋ยอินทรีย์ sugar 23/01/2553 - 23/01/2553
421 นายอาทิตย์ จันทร์อ้น ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดไม่เป็นของเหลว 18/06/2553 - 18/06/2555
422 นายเสฐียรพงษ์ แก้วสด ปุ๋ยอินทรีย์ ค้างคาวซากุระ แบบละเอียด 18/06/2553 - 18/06/2555
423 นายเสฐียรพงษ์ แก้วสด ปุ๋ยอินทรีย์ ค้างคาวซากุระ แบบเม็ด 18/06/2553 - 18/06/2555
424 นายศรีทัย วงษา ปุ๋ยอินทรีย์ กวางคู่ม้าแบบละเอียด 18/06/2553 - 18/06/2555
425 นายศรีทัย วงษา ปุ๋ยอินทรีย์ กวางคู่ม้าแบบเม็ด 18/06/2553 - 18/06/2555
426 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำและปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ (สูตรกากปาล์ม) 26/02/2553 - 26/02/2553
427 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำและปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ 26/02/2553 - 26/02/2553
428 สหกรณ์ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์รัตภูมิ จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ สุตรบำรุงต้น (อัดเม็ด) 26/02/2553 - 26/02/2553
429 สหกรณ์ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์รัตภูมิ จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ สุตรบำรุงต้น (ชนิดผง) 26/02/2553 - 26/02/2553
430 สหกรณ์ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์รัตภูมิ จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ สุตรยางพารา (อัดเม็ด) 26/02/2553 - 26/02/2553
431 สหกรณ์ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์รัตภูมิ จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ สุตรยางพารา (ชนิดผง) 26/02/2553 - 26/02/2553
432 ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานผลิตปุ๋ยเยื่อแม้นพงศ์ ปุ๋ยอินทรีย์ ตราเกษตรทั่วทิศ 18/02/2553 - 18/02/2553
433 ฟาร์มตัวอย่างฯ เจาะไอร้อง ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 26/02/2553 - 26/02/2553
434 โรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชุมชนตำบลธารเกษม ปุ๋ยอินทรีย์ - 09/02/2553 - 09/02/2553
435 โรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชุมชนตำบลธารเกษม ปุ๋ยอินทรีย์ - 09/02/2553 - 09/02/2553
436 โรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชุมชนตำบลธารเกษม ปุ๋ยอินทรีย์ - 09/02/2553 - 09/02/2553
437 นายถนม ยั่งยืน ปุ๋ยอินทรีย์ ส่วนตัว 25/02/2553 - 19/04/2555
438 นายถนม ยั่งยืน ปุ๋ยอินทรีย์ โรงปุ๋ยน้ำเป็น 25/02/2553 - 19/04/2555
439 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐธ์รามิล ปุ๋ยอินทรีย์ ยอดขุนศึก (ปั้นเม็ด) 07/06/2553 - 26/11/2555
440 บริษัท เนเจอรัลอะคริคัลเจอร์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเนเจอรัลอะคริคัลเจอร์ 07/06/2553 - 26/11/2555
441 นางศิริรัตน์ ฉายินทุ ปุ๋ยอินทรีย์ กันเกรา 15/03/2553 - 15/03/2555
442 - ปุ๋ยอินทรีย์ - 15/03/2553 - 15/03/2555
443 - ปุ๋ยอินทรีย์ - 15/03/2553 - 15/03/2555
444 กลุ่มเกษตรพอเพีง ปุ๋ยอินทรีย์ - 15/03/2553 - 15/03/2555
445 นางสาวรำไพ อุ่นเรือน ปุ๋ยอินทรีย์ - 15/03/2553 - 15/03/2555
446 โรงปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองเหล็ก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองเหล็กสูตรพิเศษ 22/03/2553 - 22/03/2555
447 โรงปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองเหล็ก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ตำบลหนองเหล็กสูตรธรรมดา 22/03/2553 - 22/03/2555
448 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรบ้านจารย์จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ - 22/03/2553 - 22/03/2555
449 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านนานวล ปุ๋ยอินทรีย์ - 22/03/2553 - 22/03/2555
450 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยชีวภาพชาวดินบ้านโนง ปุ๋ยอินทรีย์ - 22/03/2553 - 22/03/2555
451 บริษัท เอเซีย อาโกร เทค จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ เกวียนทอง 12/03/2553 - 12/03/2555
452 แสงอีสานการเกษตร ปุ๋ยอินทรีย์ แสงทอง 22/03/2553 - 22/03/2555
453 บริษัท เค.ที. อะโกรเทค จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ต้นไม้คู่ 15/02/2553 - 15/02/2553
454 วิสาหกิจชุมชนปุ๋นยอินทรีย์ชีวภาพเสริมเกษตร ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพไม่ปั้นเม็ด 29/03/2553 - 29/03/2555
455 บริษัท สกายเอิร์ธ จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ สกายเอิร์ธ 15/02/2553 - 15/02/2553
456 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บางแก้ว ปุ๋ยอินทรีย์ - 02/04/2553 - 02/04/2555
457 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บางแก้ว ปุ๋ยอินทรีย์ - 02/04/2553 - 02/04/2555
458 โรงปุ๋ยหมักห้วยจำปา ปุ๋ยอินทรีย์ - 02/04/2553 - 02/04/2555
459 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านหนองข่า ปุ๋ยอินทรีย์ กระต่ายทอง 02/04/2553 - 02/04/2555
460 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านหนองข่า ปุ๋ยอินทรีย์ กระต่ายทอง 02/04/2553 - 02/04/2555
461 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านหนองข่า ปุ๋ยอินทรีย์ กระต่ายทอง 02/04/2553 - 02/04/2555
462 นายพุฒิพงษ์ นันโท ปุ๋ยอินทรีย์ - (ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง) 29/03/2553 - 29/03/2555
463 เทศบาลตำบลคลองด่าน ปุ๋ยอินทรีย์ - (ชนิดผง) 29/03/2553 - 29/03/2555
464 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ - (ชนิดผง) 29/03/2553 - 29/03/2555
465 กลุ่มปุ๋ยชีวภาพศรีโคตร ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ไม่อัดเม็ด 01/04/2553 - 01/04/2555
466 กลุ่มปุ๋ยชีวภาพศรีโคตร ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดตราชาวนา 5 คน 01/04/2553 - 01/04/2555
467 โรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชุมชนอำเภอหนองมะโมง ปุ๋ยอินทรีย์ - (สูตรมูลวัว ชนิดผง) 28/04/2553 - 28/04/2555
468 นายวิโรจน์ ศรีสุวรรณ ปุ๋ยอินทรีย์ - 06/07/2553 - 31/08/2555
469 นางสมศรี พัฒนโชติ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดตราต้นคูณ 01/04/2553 - 01/04/2555
470 บริษัทคลัสเตอร์ต้นน้ำทุ่งกุลาออร์แกนิกส์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง ตราต้นน้ำ 01/04/2553 - 01/04/2555
471 บริษัทคลัสเตอร์ต้นน้ำทุ่งกุลาออร์แกนิกส์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด ตราต้นน้ำ 01/04/2553 - 01/04/2555
472 ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อ.ตาคลี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ฟางข้าว 06/05/2553 - 06/05/2555
473 โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ บ้านพุนิมิต ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด สูตรขี้ค้างคาว 06/05/2553 - 06/05/2555
474 โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ บ้านพุนิมิต ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด สูตรไม่มีขี้ค้างคาว 06/05/2553 - 06/05/2555
475 ชีวะ กันทะวงค์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยใหม่ๆ 27/02/2553 - 27/02/2553
476 โรงปุ๋ยบ้านซับหมี ปุ๋ยอินทรีย์ - 02/06/2553 - 02/06/2555
477 นายคะนอง กาวิชัย ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเทศบาลตำบลห้วยหม้าย 18/06/2553 - 18/06/2555
478 นางสายทอง อินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ สูตร 1 18/06/2553 - 18/06/2555
479 นางสายทอง อินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ สูตร 2 18/06/2553 - 18/06/2555
480 นายบุญธรรม สืบทอง ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา ลิ่มทอง 18/06/2553 - 18/06/2555
481 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไทรงาม ปุ๋ยอินทรีย์ - 02/06/2553 - 02/06/2555
482 กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านน้ำพุ ปุ๋ยอินทรีย์ สามเกษตร 23/06/2553 - 23/06/2555
483 ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง ปุ๋ยอินทรีย์ - 02/06/2553 - 14/06/2555
484 โรงปุ๋ยสหกรณ์การผลิตปุ๋ยอินทรีย์สมุทรสาคร จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ - 02/06/2553 - 14/06/2555
485 โรงปุ๋ยสหกรณ์การผลิตปุ๋ยอินทรีย์สมุทรสาคร จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ - 02/06/2553 - 14/06/2555
486 นายธง บุญลอย ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรย์ปั้นเม็ด 24/05/2553 - 24/05/2555
487 บรัษัท อาร์.ซี.มารีนไทย จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ โชคอาร์ซี 31/05/2553 - 31/05/2555
488 บริษัท ไดเรคเตอร์ อโกร จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ไดเรคเตอร์ 31/05/2553 - 31/05/2555
489 กลุ่มเกษตรอินทรีย์อำเภอเขวาสินรินทร์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 26/03/2553 - 26/03/2555
490 โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านบางปอ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก สูตรพีระศักดิ์ 09/08/2553 - 09/08/2555
491 วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพบ้านท่าส้มป่อย ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพบ้านท่าส้มป่อย (อัดเม็ดสูตร1) 02/08/2553 - 26/11/2555
492 นายวิชัย ชูพิน ปุ๋ยอินทรีย์ - 01/11/2553 - 17/12/2555
493 วีระกิตต์ ประทีปวัฒนานนท์ ปุ๋ยอินทรีย์ เทพประทาน 22/06/2553 - 23/06/2555
494 นายอุดร สมบูรณ์ ปุ๋ยอินทรีย์ - 25/02/2553 - 29/04/2555
495 นายทำนนท์ แซ่ลี้ ปุ๋ยอินทรีย์ - 25/02/2553 - 29/04/2555
496 บริษัท เอส.วี. การเกษตร จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยโอโซน 07/07/2553 - 14/07/2555
497 ธงชัย ขวัญวงค์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 29/06/2553 - 29/06/2555
498 นายหวัน ซาวคำปา ปุ๋ยอินทรีย์ ชนิดผง 06/08/2553 - 06/08/2555
499 นายประดิษฐ์ โนจิตร ปุ๋ยอินทรีย์ - 06/08/2553 - 06/08/2555
500 นายเฉลิม กวาสิบสาม ปุ๋ยอินทรีย์ สูตร 1 06/08/2553 - 06/08/2555
501 นายประพันธ์ หงษ์จินดาพันธ์ ปุ๋ยอินทรีย์ - 06/08/2553 - 06/08/2555
502 นายจันติ๊บ ค้ากำยาน ปุ๋ยอินทรีย์ ชนิดผง 09/08/2553 - 09/08/2555
503 น.ส.สุภาภรณ์ พยายาม ปุ๋ยอินทรีย์ - 09/08/2553 - 09/08/2555
504 กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองผู้ใหญ่โต๊ะ ปุ๋ยอินทรีย์ - 23/06/2553 - 23/06/2555
505 สหกรณ์เกษตรอินทรีย์นาทวี จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 07/07/2553 - 07/07/2555
506 บริษัท เอส.วี. การเกษตร จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดตราผึ้งมังกร 07/07/2553 - 14/07/2555
507 บริษัท เอส.วี. การเกษตร จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดตราสี่พี่น้อง 07/07/2553 - 14/07/2555
508 บริษัท เอส.วี. การเกษตร จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดตราดร.เกษตร 07/07/2553 - 14/07/2555
509 นายจันต๊ะ ศรเตโช ปุ๋ยอินทรีย์ - 09/08/2553 - 09/08/2555
510 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ม.3 บ้านวังถ้ำ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 07/07/2553 - 07/07/2555
511 โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลถ้ำรงค์ ปุ๋ยอินทรีย์ - 07/07/2553 - 14/07/2555
512 นายนิเวศน์ พ่อค้า ปุ๋ยอินทรีย์ - 01/11/2553 - 17/12/2555
513 กลุ่มเกษตรกรอำเภอทุ่งหว้า ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 07/07/2553 - 07/07/2555
514 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ตำบลเขาขาว ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 07/07/2553 - 07/07/2555
515 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอำเเภอควนโคน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 07/07/2553 - 07/07/2555
516 บริษัท เอเซีย อาโกร เทค จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ นาคราช 06/07/2553 - 06/07/2555
517 กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพอำเภอท่าแพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 04/08/2553 - 04/08/2555
518 กลุ่มเกษตรทิพย์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราเกษตรทิพย์ ชนิดปั้นเม็ดสูตร 1 30/08/2553 - 01/09/2555
519 กลุ่มเกษตรทิพย์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราเกษตรทิพย์ ชนิดปั้นเม็ดสูตรที่ 2 30/08/2553 - 01/09/2555
520 นายกวี สังข์แก้ว ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 27/09/2553 - 27/09/2555
521 บริษัท ใต้ฟ้าใส จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด ตรา วัวลากเกวียน 20/08/2553 - 20/08/2555
522 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างทองรีไซเคิล ปุ๋ยอินทรีย์ - 22/07/2553 - 22/07/2555
523 บัวลอย กองเหิน ปุ๋ยอินทรีย์ - ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
524 นาย จำลอง จันทรา ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยดินดีตราต้นไม้ 03/03/2554 - 03/03/2556
525 นายบุญรอด ฟักแก้ว ปุ๋ยอินทรีย์ - 30/08/2553 - 30/08/2555
526 นางประนอม นันทเดช ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพเทศบาลตำบลแม่ใจ 30/08/2553 - 30/08/2555
527 นายไข่ เชื้อเมืองพาน ปุ๋ยอินทรีย์ วังภูพานแบบผง 30/08/2553 - 30/08/2555
528 นายไข่ เชื้อเมืองพาน ปุ๋ยอินทรีย์ วังภูพานแบบเม็ด 30/08/2553 - 30/08/2555
529 นางดารี มหาวี ปุ๋ยอินทรีย์ - 30/08/2553 - 30/08/2555
530 นายถนอม คุณารูป ปุ๋ยอินทรีย์ - 30/08/2553 - 30/08/2555
531 ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรบำรุงต้นชนิดเม็ด 28/09/2553 - 28/09/2555
532 ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรบำรุงต้นชนิดผง 28/09/2553 - 28/09/2555
533 ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรเร่งดอกชนิดเม็ด 28/09/2553 - 28/09/2555
534 ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรเร่งดอกชนิดผง 28/09/2553 - 28/09/2555
535 ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรบำรุงผลชนิดเม็ด 28/09/2553 - 28/09/2555
536 ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรบำรุงผลชนิดผง 28/09/2553 - 28/09/2555
537 นายอภิวิชญ์ สุขพงษ์ ปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรสไมล์ 24/08/2553 - 24/08/2555
538 ภาวินี หาทรัพย์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ ตราโฟกัส 20/09/2553 - 20/09/2555
539 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสูบด้วยไฟฟ้าบ้านโนนเจดีย์ จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ตราดอกทองกวาว 03/09/2553 - 03/09/2555
540 กลุ่มสาธิตวิสาหกิจชุมชนบ้านโนนจำปาทอง ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักอัดเม็ดบ้านโนนจำปาทอง 03/09/2553 - 03/09/2555
541 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านโนนเต็ง ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์บ้านโนนเต็ง 03/09/2553 - 03/09/2555
542 กลุ่มอาสาสมัครวิทยาศาสตร์ชุมชน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักชีวภาพ อสวช.แบบแห้ง 06/11/2553 - 11/11/2555
543 นางมลิวรรณ จันมณี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 06/08/2553 - 06/08/2555
544 นายวิเชียร จันทร์ลอย ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์บ้านจอมพิบูลย์ 06/08/2553 - 06/08/2555
545 สหกรณ์หมอดินเมืองลุง จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 08/11/2553 - 29/11/2555
546 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านเขาเงิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตร 2 24/01/2554 - 24/01/2556
547 บริษัท ออการ์นิค จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ เซพซอย 1 26/12/2553 - 26/12/2555
548 บริษัทคลัสเตอร์ต้นน้ำทุ่งกุลาออร์แกนิกส์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด ตราต้นน้ำ 16/03/2554 - 23/01/2553
549 บริษัทคลัสเตอร์ต้นน้ำทุ่งกุลาออร์แกนิกส์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง ตราต้นน้ำ 16/03/2554 - 23/01/2553
550 กลุ่มเกษตรพอเพีง ปุ๋ยอินทรีย์ - 16/03/2554 - 23/01/2553
551 นางสาวรำไพ อุ่นเรือน ปุ๋ยอินทรีย์ - 16/03/2554 - 23/01/2553
552 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านหนองข่า ปุ๋ยอินทรีย์ กระต่ายทอง 23/03/2554 - 23/01/2553
553 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านหนองข่า ปุ๋ยอินทรีย์ กระต่ายทอง 23/03/2554 - 23/01/2553
554 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านหนองข่า ปุ๋ยอินทรีย์ กระต่ายทอง 23/03/2554 - 23/01/2553
555 โรงปุ๋ยสหกรณ์การผลิตปุ๋ยอินทรีย์สมุทรสาคร จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ - 23/03/2554 - 23/01/2553
556 โรงปุ๋ยสหกรณ์การผลิตปุ๋ยอินทรีย์สมุทรสาคร จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ - 23/03/2554 - 23/01/2553
557 บริษัท ออการ์นิค จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ รักษ์โลก 1 26/12/2553 - 26/12/2555
558 กลุ่มเกษตรกรทำนาเกาะหวายผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ - (ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง) 19/11/2553 - 19/11/2555
559 บริษัทโอเชี่ยนฟาร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ไก่คู่ทวีทรัพย์ ( ชนิดผง ) 26/12/2553 - 26/12/2555
560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างทองรีไซเคิล ปุ๋ยอินทรีย์ อ่างทองรีไซเคิล ตราเกษตรพันดี 19/11/2553 - 19/11/2555
561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างทองรีไซเคิล ปุ๋ยอินทรีย์ อ่างทองรีไซเคิล ตราเกษตรพันดี 15/11/2553 - 15/11/2555
562 บริษัท รัฐศิลป์ จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ กำลัง 5 26/12/2553 - 26/12/2555
563 นายแก้วมูล ยะตา ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก สูตร 2 14/01/2554 - 14/01/2556
564 นายเปลี่ยน สีเสียดค้า ปุ๋ยอินทรีย์ ตราดอกคำใต้ 14/01/2554 - 14/01/2556
565 นายอ๊อด แสงแก้ว ปุ๋ยอินทรีย์ - 14/01/2554 - 14/01/2556
566 นายนรากร หน่อแก้ว ปุ๋ยอินทรีย์ บ้านปุ๋ย 14/01/2554 - 14/01/2556
567 Cellennium (Thailand) Company Limited ปุ๋ยอินทรีย์ กรีนเซลเลนเนียม ตรา กระรอกแดง 26/12/2553 - 26/12/2555
568 สมควร พยุง ปุ๋ยอินทรีย์ - (ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง) 26/12/2553 - 26/12/2555
569 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่ 1 กิ่วจำปี ปุ๋ยอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่ 1 กิ่วจำปี 10/06/2554 - 10/06/2556
570 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่ 1 กิ่วจำปี ปุ๋ยอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่ 1 กิ่วจำปี (ปุ๋ยเม็ด) 10/06/2554 - 10/06/2556
571 วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพบ้านท่าส้มป่อย ปุ๋ยอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพบ้านท่าส้มป่อย 10/06/2554 - 10/06/2556
572 วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพบ้านท่าส้มป่อย ปุ๋ยอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพบ้านท่าส้มป่อย(เม็ด) 10/06/2554 - 10/06/2556
573 โรงผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านปงกา ปุ๋ยอินทรีย์ โรงผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านปงกา(ปุ๋ยผง) 10/06/2554 - 10/06/2556
574 โรงผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านปงกา ปุ๋ยอินทรีย์ โรงผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านปงกา(ปุ๋ยหมักกากอ้อย) 10/06/2554 - 10/06/2556
575 นายหัสนัย แก้วกุล ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ ( ชนิดผง ) 21/01/2554 - 21/01/2556
576 นายหัสนัย แก้วกุล ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ ( ชนิดเม็ด ) 21/01/2554 - 21/01/2556
577 นางบุญมา ทิอุด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 27/01/2554 - 28/01/2556
578 กลุ่มปุ๋ยผสมแบบเติมอากาศบ้านไสดง ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก 09/05/2554 - 09/05/2556
579 โนวา ซายน์ จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ค้างคาวเหยียบโลก 21/02/2554 - 21/02/2556
580 โนวา ซายน์ จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ค้างคาวเหยียบโลก 21/02/2554 - 21/02/2556
581 นายรุ่งสุริยา อินสุข ปุ๋ยอินทรีย์ - 23/03/2554 - 24/03/2556
582 วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านใหม่มูลบน ปุ๋ยอินทรีย์ มุกเอเชียสูตร 1 18/04/2554 - 08/04/2556
583 วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านใหม่มูลบน ปุ๋ยอินทรีย์ มุกเอเชียสูตร 2 18/04/2554 - 08/04/2556
584 นายประกอบ ค้าไม้ ปุ๋ยอินทรีย์ - 20/04/2554 - 20/04/2556
585 นายรัฐชัย กฐินเทศ ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา ชาวไร่ ( ปุ๋ยไส้เดือน สูตร 1 ) 20/04/2554 - 20/04/2556
586 นายรัฐชัย กฐินเทศ ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา ชาวไร่ ( ปุ๋ยไส้เดือน สูตร 2 ) 20/04/2554 - 20/04/2556
587 นายสัญญา บัติแก้ว ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักชีวภาพ 20/04/2554 - 20/04/2556
588 นายอดุล อนาแมน ปุ๋ยอินทรีย์ - 20/04/2554 - 20/04/2556
589 นายเกษม ขันไชย ปุ๋ยอินทรีย์ - 20/04/2554 - 20/04/2556
590 นายสมัคร อุดมูล ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก 20/04/2554 - 20/04/2556
591 นายเฉลิม กวาวสิบสาม ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก 20/04/2554 - 20/04/2556
592 พัสวัสน์ ถิรเจริญภัสร์ ปุ๋ยอินทรีย์ ร่มทอง 04/04/2554 - 04/04/2556
593 คุณดาวรุ่ง บุญนาค ปุ๋ยอินทรีย์ - 10/09/2555 - 10/09/2557
594 นายชาญวิทย์ ปรุงแต่ง ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ สูตร 2 20/04/2554 - 20/04/2556
595 นายชาญวิทย์ ปรุงแต่ง ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ สูตร 3 20/04/2554 - 20/04/2556
596 นายชาญวิทย์ ปรุงแต่ง ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ สูตร 4 20/04/2554 - 20/04/2556
597 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ควนสุบรรณ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก 10/05/2554 - 10/05/2556
598 กลุ่มปุ๋ยหมักเหยี่ยวอินทรีย์ชีวภาพบ้านนาเสียว ม.11 ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 08/04/2554 - 08/04/2556
599 กลุ่มเกษตรอินทรีย์หมู่ 8 ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 08/04/2554 - 08/04/2556
600 นายประทุม นพคุณ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด 27/04/2554 - 27/04/2556
601 ปุ๋ยอินทรีย์ตรานาคเจ็ดเศียร ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง สูตร3 19/05/2554 - 19/05/2556
602 โรงปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด 19/05/2554 - 19/05/2556
603 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เกษตรวิสัย ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด สูตร 1 19/05/2554 - 19/05/2556
604 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เกษตรวิสัย ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด สูตร 2 19/05/2554 - 19/05/2556
605 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เกษตรวิสัย ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง สูตร3 19/05/2554 - 19/05/2556
606 บริษัท ปุ๋ยหมักแผ่นดินทอง จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ มดเขียว 29/06/2554 - 29/06/2556
607 กลุ่มเกษตรทิพย์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราเกษตรทิพย์ ชนิดปั้นเม็ดสูตรที่ 2 04/07/2554 - 23/01/2553
608 นางประหยัด ปานเจริญ ปุ๋ยอินทรีย์ สูตร 1 29/06/2554 - 29/06/2556
609 นางประหยัด ปานเจริญ ปุ๋ยอินทรีย์ สูตร 2 29/06/2554 - 29/06/2556
610 วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพบ้านท่าส้มป่อย ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพบ้านท่าส้มป่อย (อัดเม็ดสูตร1) 29/07/2554 - 23/01/2553
611 บริษัท เนเจอรัลอะคริคัลเจอร์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเนเจอรัลอะคริคัลเจอร์ 15/09/2554 - 23/01/2553
612 วิสาหกิจชุมชนปุ๋นยอินทรีย์ชีวภาพเสริมเกษตร ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพไม่ปั้นเม็ด 06/07/2554 - 23/01/2553
613 โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ บ้านพุนิมิต ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด สูตรขี้ค้างคาว 06/07/2554 - 23/01/2553
614 โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ บ้านพุนิมิต ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด สูตรไม่มีขี้ค้างคาว 06/07/2554 - 23/01/2553
615 นายภิญโญ ถนอมสัตย์ ปุ๋ยอินทรีย์ โครงการปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 30/03/2555 - 30/03/2557
616 นายสมศักดิ์ สุรเนตร ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 05/07/2554 - 05/07/2556
617 บริษัท เอส.วี. การเกษตร จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดตราสี่พี่น้อง 12/07/2554 - 23/01/2553
618 บริษัท เอส.วี. การเกษตร จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยโอโซน 12/07/2554 - 23/01/2553
619 นายวัชระ ขจรวิจิตร์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด 06/07/2554 - 06/07/2556
620 ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อ.ตาคลี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ฟางข้าว 06/07/2554 - 23/01/2553
621 สหกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์หมอดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์สูตร1 12/07/2554 - 12/07/2556
622 นางศิริรัตน์ ฉายินทุ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือนกันเกรา 04/07/2554 - 04/07/2556
623 นายชัยมงคล อ่ำทองคำ ปุ๋ยอินทรีย์ - (ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง) 05/07/2554 - 05/07/2556
624 นายชูชีพ ศรีมงคลปทุม ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 05/07/2554 - 05/07/2556
625 กลุ่มวังตะกูพัฒนาการเกษตร ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวังตะกูพัฒนาการเกษตร 05/07/2554 - 05/07/2556
626 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยตราพนมรุ้งทุ่งรวงทอง ปุ๋ยอินทรีย์ พนมรุ้งทุ่งรวงทองชนิดผง 17/08/2554 - 16/08/2556
627 นายสำเนา ศรีคำ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 10/06/2554 - 10/06/2556
628 นายสมบัติ เทวฤทธิ์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก 10/06/2554 - 10/06/2556
629 นาย มะนัด ทักษิน ปุ๋ยอินทรีย์ จระเข้ทำบัญชี 14/03/2555 - 14/03/2557
630 นายวิเชียร ทองดี ปุ๋ยอินทรีย์ - 14/03/2555 - 14/03/2557
631 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อำเภอกะปง ปุ๋ยอินทรีย์ กะปงอินทรีย์ 15/09/2554 - 15/09/2556
632 พิสุทธิ์ กฤตยพรพงศ์ ปุ๋ยอินทรีย์ - 05/09/2554 - 05/09/2556
633 วิสาหกิจชุมชนไส้เดือนรักษ์ดิน ปุ๋ยอินทรีย์ มูลไส้เดือนดิน 100% 10/08/2554 - 10/08/2556
634 โอฬาร พึ่งสนิท ปุ๋ยอินทรีย์ - 10/08/2554 - 10/08/2556
635 มิตรใหม่ฟาร์ม ปุ๋ยอินทรีย์ น้องเดือน 21/09/2554 - 21/09/2556
636 พงษ์ศักดิ์ ไชยดี ปุ๋ยอินทรีย์ - (ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง) 10/08/2554 - 10/08/2556
637 สหกรณ์เกษตรอินทรีย์นาทวี จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 10/10/2554 - 29/11/2556
638 วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำรอบ สาขาท่าโรงช้าง ปุ๋ยอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำรอบ สาขาท่าโรงช้าง 15/12/2554 - 15/12/2556
639 กลุ่มเกษตรกรเพื่อการเกษตรยั่งยืน ปุ๋ยอินทรีย์ - (ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดปั้นเม็ด) 03/10/2554 - 03/10/2556
640 กลุ่มทำปุ๋ยอินทรีย์ท่านัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก 04/10/2554 - 05/10/2556
641 หจก. ส.สิฐสว่างการเกษตร ปุ๋ยอินทรีย์ ตราสามเจดีย์เขียว 08/12/2554 - 09/12/2556
642 หจก. ส.สิฐสว่างการเกษตร ปุ๋ยอินทรีย์ ไบโอควิก 08/12/2554 - 09/12/2556
643 กลุ่มไผ่ล้อมรัก ปุ๋ยอินทรีย์ - 08/12/2554 - 09/12/2556
644 บริษัท ภูธนเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ภูตะวัน 25/01/2555 - 30/01/2557
645 กลุ่มเกษตรกรทำสวนเทคโนโลยีปุ๋ยชีวภาพถ้ำสิงขร ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพถ้ำสิงขร 08/02/2555 - 08/02/2557
646 สมชาย สุทธิรักษาวงศ์ ปุ๋ยอินทรีย์ - 08/02/2555 - 08/02/2557
647 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านแหลมดิน ปุ๋ยอินทรีย์ - 08/02/2555 - 08/02/2557
648 วิสาหกิจชุมชนชมรมเกษตรอินทรีย์สยาม ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา เอส เอส ซูปเปอร์สูตร 1 31/01/2555 - 31/01/2557
649 วิสาหกิจชุมชนชมรมเกษตรอินทรีย์สยาม ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา เอส เอส ซูปเปอร์สูตร 2 01/02/2555 - 01/02/2557
650 สหกรณ์ผู้ผลิตและใช้ปุ๋ยอิทรีย์บางกล่ำ จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ สูตร 2 (ยางเล็ก) 06/02/2555 - 23/02/2557
651 ชัย มั่นจิตร์ ปุ๋ยอินทรีย์ - (ชนิดปั้นเม็ด) 20/01/2555 - 20/01/2557
652 นายพิทักษ์ สีสลับ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 06/02/2555 - 23/02/2557
653 นางถาวร ป๊อกฝ้าย ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 13/02/2555 - 13/02/2557
654 นายทวี ชาวสวน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 13/02/2555 - 13/02/2557
655 นายทองดี รอดสุวรรณ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 13/02/2555 - 13/02/2557
656 นายทา เสนาธรรม ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักชีวภาพ 13/02/2555 - 13/02/2557
657 สมยศ คงคา ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง สูตรมูลสุกร 27/01/2555 - 27/01/2557
658 สมยศ คงคา ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง สูตรผสม 27/01/2555 - 27/01/2557
659 บริษัทไม้งาม ปุ๋ยอินทรีย์ ไม้งาม 13/02/2555 - 13/02/2557
660 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ(ปุ๋ยหมัก) ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก 20/02/2555 - 20/02/2557
661 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่15 ต.เชียงดาว ปุ๋ยอินทรีย์ โรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านศรีสะอาด ต. เชียงดาว 28/08/2555 - 28/08/2557
662 บริษัท ไบโอไดนามิค อกริเทรด จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ซอสามสาย (ชนิดอัดเม็ด) 13/02/2555 - 13/02/2557
663 บริษัท ไบโอไดนามิค อกริเทรด จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ซอสามสาย (ชนิดผง) 13/02/2555 - 13/02/2557
664 กลุ่มเกษตรกรทำนาเกาะหวายผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ - (ชนิดผง) 13/02/2555 - 13/02/2557
665 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เกษตรวิสัย ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด สูตร 1 17/04/2555 - 23/01/2553
666 อธิวัฒน์ จังประเสริฐ ปุ๋ยอินทรีย์ - (ชนิดผง) 20/04/2555 - 20/04/2557
667 นายเปลี่ยน สีเสียดค้า ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ สูตร เข้มข้น ตราดอกคำใต้ 19/04/2555 - 19/04/2557
668 นายบุญส่ง นันทะเสน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 19/04/2555 - 19/04/2557
669 นายนรากร หน่อแก้ว ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 19/04/2555 - 19/04/2557
670 นายนรากร หน่อแก้ว ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพผสมถ่านชีวภาพ 19/04/2555 - 19/04/2557
671 กลุ่มเกษตรทำนาบ้านคอนเมือง ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์บ้านคอนเมือง 21/05/2555 - 21/05/2557
672 โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอำเภอจอมบึง ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 15/05/2555 - 21/05/2557
673 บริษัท เอเซีย อาโกร เทค จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ เกวียนทอง 02/05/2555 - 02/05/2557
674 สหกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์หมอดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์สูตร1 15/05/2555 - 23/01/2553
675 โรงปุ๋ยบ้านหนองขนาน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 15/05/2555 - 21/05/2557
676 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บางแก้ว ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 15/05/2555 - 21/05/2557
677 นางศิริรัตน์ ฉายินทุ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน (ปุ๋ยตราดอกกันเกรา จูเนียร์ฟาร์ม) 17/05/2555 - 17/05/2557
678 นางศิริรัตน์ ฉายินทุ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน (ปุ๋ยตราดอกกันเกรา จูเนียร์ฟาร์ม) 17/05/2555 - 17/05/2557
679 กลุ่มเกษตรทิพย์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง 17/05/2555 - 17/05/2557
680 กลุ่มเกษตรทิพย์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด 17/05/2555 - 17/05/2557
681 นางพนม สำลี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง 17/05/2555 - 17/05/2557
682 โรงปุ๋ยชีวภาพบ้านช้างเผือก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง 28/06/2555 - 28/06/2557
683 โรงปุ๋ยชีวภาพบ้านช้างเผือก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด ยังไม่ผสมปุ๋ยเคมี 28/06/2555 - 28/06/2557
684 โรงปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด 28/06/2555 - 23/01/2553
685 กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพบานกะดึ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง 28/06/2555 - 28/06/2557
686 กลุ่มอาสาสมัครวิทยาศาสตร์ชุมชน ปุ๋ยอินทรีย์ สุทธิเดช สายรอด 02/04/2556 - 02/04/2558
687 นายประกอบ แย้มเจิม ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 02/07/2555 - 02/07/2557
688 นายทำนนท์ แซ่ลี้ ปุ๋ยอินทรีย์ นายทำนนท์ แซ่ลี้ 02/04/2556 - 02/04/2558
689 นายทำนนท์ แซ่ลี้ ปุ๋ยอินทรีย์ นายทำนนท์ แซ่ลี้ 02/04/2556 - 02/04/2558
690 นายศรีทัย วงษา ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา กวางคู่ม้า ชนิดผง 02/07/2555 - 02/07/2557
691 นายศรีทัย วงษา ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา กวางคู่ม้า ชนิดเม็ด 02/07/2555 - 02/07/2557
692 นายเสฐียรพงษ์ แก้วสด ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา ค้างคาวซากุระ ชนิดผง 02/07/2555 - 02/07/2557
693 นายเสฐียรพงษ์ แก้วสด ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา ค้างคาวซากุระ ชนิดเม็ด 02/07/2555 - 02/07/2557
694 กลุ่มปุ๋ยผสมแบบเติมอากาศบ้านไสดง ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก 19/07/2555 - 23/01/2553
695 มนูญ นาคกล่อม ปุ๋ยอินทรีย์ - 03/07/2555 - 03/07/2557
696 กลุ่มปุ๋ยหมักอินทรีย์ตำบลนาใต้ ปุ๋ยอินทรีย์ - 28/08/2555 - 04/09/2557
697 นายธวัชชัย สุดวัน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ตีป่น 02/07/2555 - 02/07/2557
698 นายธวัชชัย สุดวัน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด 02/07/2555 - 02/07/2557
699 นายวันดี ไชยชนะ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ชนิดอัดเม็ด 15/08/2555 - 15/08/2557
700 นายวันดี ไชยชนะ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ชนิดผง 15/08/2555 - 15/08/2557
701 นางสาวนำพา ขัติกันทา ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ชนิดอัดเม็ด 15/08/2555 - 15/08/2557
702 นางสาวนำพา ขัติกันทา ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ผลิตจากมูลไก่ 15/08/2555 - 15/08/2557
703 นางสาวนำพา ขัติกันทา ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ผลิตจากมูลวัว 15/08/2555 - 15/08/2557
704 กลุ่มเกษตรพัฒนาบ้านแสนคำ ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มพัฒนาเกษตรบ้านแสนคำ สูตร 2 28/08/2555 - 28/08/2557
705 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโพธิ์ทองเจริญ ต. เชิงดอย ปุ๋ยอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโพธิ์ทองเจริญ ต. เชิงดอย 04/09/2555 - 04/09/2557
706 นายอนันต์ พันธุ์สวัสดิ์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ตราไส้เดือนทอง 14/08/2555 - 14/08/2557
707 สหกรณ์ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตำบลเวียง อำเภอฝาง จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ สหกรณ์ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตำบลเวียง อำเภอฝาง จำกัด 04/09/2555 - 04/09/2557
708 นายฉัตรชัย เพชรฤทธิ์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ สูตรผัก 01/10/2555 - 09/10/2557
709 กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านหินเภาพัฒนารับร่อ ปุ๋ยอินทรีย์ - 28/08/2555 - 04/09/2557
710 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสูบด้วยไฟฟ้าบ้านโนนเจดีย์ จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 08/08/2555 - 07/08/2557
711 กลุ่มเกษตรกรบ้านดอนสวัสดิ์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 07/08/2555 - 08/08/2557
712 โรงปุ๋ยอัดเม็ดอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง 07/08/2555 - 08/08/2557
713 บริษัท เอส.วี. การเกษตร จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ตราผึ้งมังกร 07/08/2555 - 07/08/2557
714 บริษัท เอส.วี. การเกษตร จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ตราสี่พี่น้อง 07/08/2555 - 07/08/2557
715 สหกรณ์ปุ๋ยอิทรีย์คลองหอยโข่ง จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 01/10/2555 - 09/10/2557
716 สหกรณ์เกษตรอินทรีย์นาทวี จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 01/10/2555 - 23/01/2553
717 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอำเเภอควนโคน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอิทรีย์ 01/10/2555 - 09/10/2557
718 นางวลีวรรณ แซ่ตัน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด 14/08/2555 - 14/08/2557
719 นางวลีวรรณ แซ่ตัน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ตีป่น 14/08/2555 - 14/08/2557
720 วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองปลาไหล ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 01/10/2555 - 02/10/2557
721 นายบุญเนื่อง วงค์พันธ์เสือ ปุ๋ยอินทรีย์ บุญเนื่อง วงค์พันธ์เสือ 02/04/2556 - 02/04/2558
722 นายบุญเลิศ เทพวอน ปุ๋ยอินทรีย์ นกเปล้า 10/10/2555 - 10/10/2557
723 กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านน้ำพุ ปุ๋ยอินทรีย์ - 10/10/2555 - 10/10/2557
724 กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านน้ำพุ ปุ๋ยอินทรีย์ - 10/10/2555 - 10/10/2557
725 นายเจียน แก่งจำปา ปุ๋ยอินทรีย์ ช่อจำปา 10/10/2555 - 10/10/2557
726 นายสำราญ เก่งการรบ ปุ๋ยอินทรีย์ คนของแผ่นดิน 10/10/2555 - 10/10/2557
727 กลุ่มสารเกษตรธรรมชาติ ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ปุ๋ยอินทรีย์ - 10/10/2555 - 10/10/2557
728 นาย จำลอง จันทรา ปุ๋ยอินทรีย์ - 10/10/2555 - 10/10/2557
729 บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคเคเอ ตราโลกสดใส 11/10/2555 - 11/10/2557
730 ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะครบวงจร ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักมูบไส้เดือนดิน 27/09/2555 - 27/09/2557
731 บรัษัท อาร์.ซี.มารีนไทย จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ โชคอาร์ซี โลโก้ตราไบโอฟิช 24/09/2555 - 14/09/2557
732 บริษัท สกายเอิร์ธ จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ สกายเอิร์ธ ตราบอลลูน 24/09/2555 - 14/09/2557
733 บริษัท พีเอสไทยเอนเนอร์จี จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ เพนกวิน 24/09/2555 - 14/09/2557
734 สหกรณ์ปุ๋ยอินทรีย์คาบสมุทรสะทิ้งพระ จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ สุตร 3 12/10/2555 - 17/10/2557
735 สหกรณ์ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์รัตภูมิ จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ สุตรยางพารา ชนนิดผง 12/10/2555 - 17/10/2557
736 สหกรณ์ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์รัตภูมิ จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ สุตรยางพารา ชนิดเม็ด 12/10/2555 - 17/10/2557
737 กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์(สูตร1) 01/10/2555 - 02/10/2557
738 กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ (สูตร2) 01/10/2555 - 02/10/2557
739 บริษัท ป.เพิ่มผล จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ ชนิดผง 12/10/2555 - 17/10/2557
740 สหกรณ์การเกษตรโพธารามจำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 01/10/2555 - 02/10/2557
741 นายธง บุญลอย ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 21/09/2555 - 21/09/2557
742 นายผล มีศรี ปุ๋ยอินทรีย์ - 15/10/2555 - 15/10/2557
743 สหกรณ์วังใหญ่ปุ๋ยอินทรีย์วัฒนาจำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ สูตร 3 29/10/2555 - 05/11/2557
744 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง 12/10/2555 - 12/10/2557
745 บ้านนันท์นิภา ปุ๋ยอินทรีย์ มูลไส้เดือน สูตร 1 16/10/2555 - 17/10/2557
746 บ้านนันท์นิภา ปุ๋ยอินทรีย์ มูลไส้เดือน สูตร 2 16/10/2555 - 17/10/2557
747 โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์หนองหญ้าปล้อง ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 11/10/2555 - 11/10/2557
748 นายสมพร ทองขาว ปุ๋ยอินทรีย์ นายสมพร ทองขาว 21/05/2556 - 20/05/2558
749 นายสิริวัฒน์ บุญชัยศรี ปุ๋ยอินทรีย์ สูตร 2 ปุ๋ยชีวภาพ ( PKY 2 ) 15/10/2555 - 15/10/2557
750 นางจิรัชยา กรงกลาง ปุ๋ยอินทรีย์ ทุ่งตะวันการเกษตร 11/02/2556 - 08/02/2558
751 วิสาหกิจชุมชนชมรมเกษตรอินทรีย์สยาม ปุ๋ยอินทรีย์ เอส เอส ซุปเปอร์สูตร 3 17/12/2555 - 17/12/2557
752 วิสาหกิจชุมชนชมรมเกษตรอินทรีย์สยาม ปุ๋ยอินทรีย์ ลุงเหงี่ยมหมวกแดง 17/12/2555 - 17/12/2557
753 วิสาหกิจชุมชนชมรมเกษตรอินทรีย์สยาม ปุ๋ยอินทรีย์ เอส เอส ไม้ดอกไม้ประดับ 17/12/2555 - 17/12/2557
754 สมพร บุญญาธิการ ปุ๋ยอินทรีย์ - 11/01/2556 - 11/01/2558
755 กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลบางเดือน ปุ๋ยอินทรีย์ - 17/12/2555 - 17/12/2557
756 นายวิจิตร วารินทร์ศิริกุล ปุ๋ยอินทรีย์ เวอร์มิ 17/12/2555 - 17/12/2557
757 นายเคน นัยนิตย์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักขี้หมู 17/12/2555 - 18/12/2557
758 บรัษัท อาร์.ซี.มารีนไทย จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ โชคอาร์ซี โลโก้ไบโอฟิช 16/11/2555 - 16/11/2557
759 บริษัท สกายเอิร์ธ จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ สกายเอิร์ธ ตราบอลลูน 16/11/2555 - 16/11/2557
760 โรงปุ๋ยบ้านหนองขนาน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์(สูตร 1) 14/01/2556 - 14/01/2558
761 โรงปุ๋ยบ้านหนองขนาน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ (สูตร 2) 14/01/2556 - 14/01/2558
762 นายสมศรี อินทธิเดช ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดตราดอกลำดวนทอง 23/01/2556 - 04/02/2558
763 นายสุนทร อินนุ่น ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก สูตร 2 31/01/2556 - 31/01/2558
764 บริษัท เบสท์ ไทย อโกรเทค จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ไทยไบโอ 28/01/2556 - 28/01/2558
765 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์สหกรณ์นิคมแม่ริมจำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์สหกรณ์นิคมแม่ริมจำกัด 22/10/2556 - 21/10/2558
766 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ควนสุบรรณ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก 26/03/2556 - 26/03/2558
767 นายศิริวัฒน์ บุญชัยศรี ปุ๋ยอินทรีย์ - 07/05/2556 - 06/05/2558
768 โรงปุ๋ยฯ งบผู้ว่าราชการจังหวัด CEO อ.พาน ปุ๋ยอินทรีย์ วังภูพาน 07/05/2556 - 06/05/2558
769 กลุ่มเกษตรทำไร่นายาง ปุ๋ยอินทรีย์ - 07/05/2556 - 06/05/2558
770 โรงปุ๋ยฯ งบผู้ว่าราชการจังหวัด CEO ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 07/05/2556 - 06/05/2558
771 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ชนิดเม็ด 07/05/2556 - 06/05/2558
772 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ตำบลปากพลี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ผง 19/02/2556 - 19/02/2558
773 กลุ่มเกษตรกรทำนาเกาะหวายผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ผง 19/02/2556 - 19/02/2558
774 กลุ่มเกษตรกรทำนาเกาะหวายผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ - (ชนิดผง) 26/02/2556 - 23/01/2553
775 นางประหยัด ปานเจริญ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ผง 26/02/2556 - 24/02/2558
776 นายประคต เนตรวีระ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 1 07/05/2556 - 06/05/2558
777 นายประคต เนตรวีระ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 2 07/05/2556 - 06/05/2558
778 นายรัฐชัย กฐินเทศ ปุ๋ยอินทรีย์ ไส้เดือนทอง 07/05/2556 - 06/05/2558
779 โรงปุ๋ยฯ งบผู้ว่าราชการจังหวัด CEO อ.เวียงเชียงรุ้ง ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 07/05/2556 - 06/05/2558
780 นายสุรัตน์ สังฆะวจี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 07/05/2556 - 06/05/2558
781 นายบุญมี คุณารูป ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 07/05/2556 - 06/05/2558
782 นางดวงเดือน ขัติยะเนตร ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 07/05/2556 - 06/05/2558
783 กลุ่มปุ๋ยหมักบ้านแก่งหิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตร 2 15/03/2556 - 15/03/2558
784 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์อ่างทอง ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 03/04/2556 - 04/04/2558
785 บริษัท เอส.วี. การเกษตร จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ตราสี่พี่น้อง 03/04/2556 - 23/01/2553
786 บริษัท เอส.วี. การเกษตร จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ตราผึ้งมังกร 03/04/2556 - 23/01/2553
787 สำรวย เรืองสุขา ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ผง 22/04/2556 - 22/04/2558
788 ประเสริฐ เพชรพลอย ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก 10/04/2556 - 10/04/2558
789 นายชูชีพ ศรีมงคลปทุม ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 22/04/2556 - 23/01/2553
790 สมยศ คงคา ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง สูตรมูลสุกร 22/04/2556 - 23/01/2553
791 นายประกอบ แย้มเจิม ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 22/04/2556 - 23/01/2553
792 สหกรณ์ปุ๋ยอิทรีย์คลองหอยโข่ง จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 15/05/2556 - 14/05/2558
793 นายกุลชล เทพวงศ์ ปุ๋ยอินทรีย์ นายกุลชล เทพวงศ์ 21/05/2556 - 20/05/2558
794 นายกุลชล เทพวงศ์ ปุ๋ยอินทรีย์ นายกุลชล เทพวงศ์ 21/05/2556 - 20/05/2558
795 นางสาวศิริรัตน์ กลิ่นสุวรรณ ปุ๋ยอินทรีย์ นางสาวศิริรัตน์ กลิ่นสุวรรณ 01/11/2556 - 31/10/2558
796 กลุ่มสารเกษตรธรรมชาติ ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ปุ๋ยอินทรีย์ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว 02/10/2556 - 01/10/2558
797 วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพต้นแบบ ฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ ธารโต ปุ๋ยอินทรีย์ สูตรยางเล็ก 15/05/2556 - 14/05/2558
798 วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพต้นแบบ ฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ ธารโต ปุ๋ยอินทรีย์ สุตรปุ๋ยดินปลูก 15/05/2556 - 14/05/2558
799 วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพต้นแบบ ฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วังพญา-ท่าธง ปุ๋ยอินทรีย์ สูตรผลไม้ 15/05/2556 - 14/05/2558
800 วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพต้นแบบ ฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วังพญา-ท่าธง ปุ๋ยอินทรีย์ สูตรยางเล็ก 15/05/2556 - 14/05/2558
801 นางดารี มหาวี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ ชนิดเม็ด 18/06/2556 - 17/06/2558
802 นางดารี มหาวี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ ชนิด ผง 18/06/2556 - 17/06/2558
803 นายหวัน ซาวจำปา ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 18/06/2556 - 17/06/2558
804 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มธรรมเกษตร ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์(ผง) 07/05/2556 - 07/05/2558
805 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มธรรมเกษตร ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์(มูลไส้เดือน) 07/05/2556 - 07/05/2558
806 กลุ่มอินทรีย์บ้านหวังใหม่ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักอัดเม็ด(สูตร3) 07/05/2556 - 07/05/2558
807 นายธนพล เปรมปรีดิ์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 07/05/2556 - 07/05/2558
808 กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านน้ำพุ ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านน้ำพุ 02/10/2556 - 01/10/2558
809 กลุ่มไผ่ล้อมรัก ปุ๋ยอินทรีย์ - 07/05/2556 - 23/01/2553
810 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพบ้านแพ้ว ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 07/05/2556 - 07/05/2558
811 บริษัท พีเอสไทยเอนเนอร์จี จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ เพนกวิน 13/05/2556 - 12/05/2558
812 บริษัท สกายเอิร์ธ จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ สกายเอิร์ธ ตราบอลลูน 13/05/2556 - 12/05/2558
813 นรินทร์ เบ็ญจวงษ์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ผง 13/05/2556 - 12/05/2558
814 บริษัท พีเอสไทยเอนเนอร์จี จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ เพนกวิน 13/05/2556 - 23/01/2553
815 บริษัท สกายเอิร์ธ จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ สกายเอิร์ธ ตราบอลลูน 13/05/2556 - 23/01/2553
816 กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพอำเภอท่าแพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 15/05/2556 - 14/05/2558
817 กลุ่มเกษตรกรอำเภอทุ่งหว้า ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 15/05/2556 - 14/05/2558
818 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ตำบลเขาขาว ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 15/05/2556 - 14/05/2558
819 บริษัท ซิมสุลาลัย จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ ซิมสุลาลัย 28/05/2556 - 27/05/2558
820 บรัษัท อาร์.ซี.มารีนไทย จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ โชคอาร์ซี โลโก้ตราไบโอฟิช 13/05/2556 - 12/05/2558
821 บริษัท กรีนเทค 074 จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ พรีเมี่ยมเกรด ตราดินดี สูตร 1 21/06/2556 - 26/06/2558
822 บริษัท กรีนเทค 074 จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ พรีเมี่ยมเกรด ตราดินดี สูตร 2 21/06/2556 - 26/06/2558
823 นายเต้า เครือมา ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 18/06/2556 - 17/06/2558
824 นายชาญวิทย์ ปรุงแต่ง ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 18/06/2556 - 17/06/2558
825 นายเล้ง แก้วอนันต์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 10/06/2556 - 09/06/2558
826 นางอัมรา กรดคีรี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 10/06/2556 - 09/06/2558
827 นายทองคำ พันธ์บุตร ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพม.6 บ.โนนตาวาง 29/05/2556 - 28/05/2558
828 นายแหลมทอง แสงเพชร ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด 29/05/2556 - 28/05/2558
829 สหกรณ์ผู้ผลิตและใช้ปุ๋ยอิทรีย์บางกล่ำ จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ สูตร 2 (ยางเล็ก) 21/06/2556 - 26/06/2558
830 นายพิทักษ์ สีสลับ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 21/06/2556 - 26/06/2558
831 นายฉัตรชัย เพชรฤทธิ์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ สูตรผัก 21/06/2556 - 26/06/2558
832 สหกรณ์ปุ๋ยอิทรีย์คลองหอยโข่ง จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 21/06/2556 - 26/06/2558
833 นายพิทักษ์ สีสลับ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 21/06/2556 - 26/06/2558
834 โรงปุ๋ยชีวภาพบ้านช้างเผือก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรมูลสัตว์ 29/05/2556 - 28/05/2558
835 นายธนาณุวัตน์ จันฟอง ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 20/08/2556 - 19/08/2558
836 กลุ่มผู้ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงบ้านถ้ำตลอด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ สูตร 5 21/06/2556 - 26/06/2558
837 สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ผสมมูลค้างคาว 04/09/2556 - 03/09/2558
838 โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอำเภอจอมบึง ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 19/06/2556 - 15/05/2557
839 โรงปุ๋ยบ้านหนองขนาน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 19/06/2556 - 14/01/2558
840 สหกรณ์การเกษตรโพธารามจำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 19/06/2556 - 02/10/2557
841 โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์หนองหญ้าปล้อง ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 19/06/2556 - 11/10/2557
842 วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงตำบลดอนคา ปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรพอเพียง 19/06/2556 - 18/06/2558
843 บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคเคเอ ตราโลกสดใส 19/06/2556 - 11/10/2557
844 นายไพบูลย์ ชูรอด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 19/06/2556 - 18/06/2558
845 นายเสนาะ ชื่นใจฉ่ำ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 19/06/2556 - 19/06/2558
846 นายจำรัส กำนิจอุย ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ผง 19/06/2556 - 18/06/2558
847 โรงปุ๋ยบ้านหนองขนาน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ตราหนองขนาน (ปั้นเม็ด) 19/06/2556 - 18/06/2558
848 บริษัทนิวโปรไบโอเทค จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ โปรออแกนิค 29/07/2556 - 28/07/2558
849 นายประมวน คนขยัน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรหัวเชื้อหมักเอง 16/08/2556 - 15/08/2558
850 นายประมวน คนขยัน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรซื้อหัวเชื้อ 16/08/2556 - 15/08/2558
851 นางยุวดี เชื้อเมืองพาน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 20/08/2556 - 19/08/2558
852 นายคมศักดิ์ เดชสุรินทร์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก 06/09/2556 - 05/09/2558
853 นายเวียน นามภักดิ์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก 06/09/2556 - 05/09/2558
854 นายทวี อัคฮาช ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด 16/08/2556 - 15/08/2558
855 นายแสวง สุสมบูรณ์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 26/08/2556 - 20/08/2558
856 นายสมัคร ธูปแพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก 16/09/2556 - 15/09/2558
857 บริษัท รัฐศิลป์ จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ กำลัง 5 (ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด) 27/08/2556 - 26/08/2558
858 บริษัท รัฐศิลป์ จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ กำลัง 5 (ปุ๋ยอินทรีย์ผง) 27/08/2556 - 26/08/2558
859 ด๊อกเตอร์เดือน ปุ๋ยอินทรีย์ ด๊อกเตอร์เดือน 25/09/2556 - 24/09/2558
860 โรงปุ๋ยอัดเม็ดอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรปั้นเม็ด 24/09/2556 - 23/09/2558
861 กลุ่มเกษตรกรบ้านดอนสวัสดิ์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง 24/09/2556 - 23/09/2558
862 มิตรใหม่ฟาร์ม ปุ๋ยอินทรีย์ น้องเดือน 10/09/2556 - 09/09/2558
863 อุดม บัลนาลังก์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 13/09/2556 - 12/09/2558
864 ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ ชนิดเม็ด 20/08/2556 - 19/08/2558
865 ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ ชนิดผง สูตร 1 20/08/2556 - 19/08/2558
866 ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ ชนิดผง สูตร 2 20/08/2556 - 19/08/2558
867 นาย ทศกรรณ์ กองอุดม ปุ๋ยอินทรีย์ - 24/10/2556 - 04/03/2559
868 สหกรณ์ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์รัตภูมิ จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ สุตรยางพารา ชนิดเม็ด 04/09/2556 - 29/09/2558
869 กลุ่มทำปุ๋ยอินทรีย์ท่านัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก 30/08/2556 - 08/09/2558
870 อรปรียาเมธาวี การเกษตร ปุ๋ยอินทรีย์ อรปรียาเมธาวี การเกษตร 13/08/2556 - 12/08/2558
871 นายอำพร ควรคิด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 03/09/2556 - 02/09/2558
872 นายธวัชชัย สุดวัน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ตีป่น 03/09/2556 - 02/09/2558
873 นายไฉน อินทร์ยงค์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 30/08/2556 - 08/09/2558
874 นายไฉน อินทร์ยงค์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 30/08/2556 - 08/09/2558
875 นายคัมภีร์ พิมสอน ปุ๋ยอินทรีย์ - 02/10/2556 - 01/10/2558
876 สาคร เกียรติธนากร ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ผง ตัวอย่าง 1 10/09/2556 - 09/09/2558
877 สาคร เกียรติธนากร ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ผง ตัวอย่าง 2 10/09/2556 - 09/09/2558
878 บริษัท วิน วิน เวิลด์ไวด์ จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ออมเพชร 10/09/2556 - 09/09/2558
879 นายจำนงค์ พร้อมมูล ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 18/10/2556 - 17/10/2558
880 นายสวัสดิ์ คงคนึง ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 08/10/2556 - 17/10/2558
881 นายสุวิทย์ พูลสวัสดิ์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 08/10/2556 - 17/10/2558
882 นายวิชาการ หนูเกตุ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 09/09/2556 - 08/09/2558
883 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ(ปุ๋ยหมัก) ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก 09/09/2556 - 08/09/2558
884 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรอินทรีย์บ้านกลาง ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก (วัวหลุม) 09/09/2556 - 08/09/2558
885 นายทองใบ พรมชื่น ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง 24/09/2556 - 23/09/2558
886 บริษัท คอมโพสท์ ยูอิ จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา ค้างคาวซามูไร (ชนิดผง) 12/09/2556 - 11/09/2558
887 นาย อาชีพ ใจสู้สุด ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มปู๋ยอินทรีย์หนองผือหมู่1 24/10/2556 - 04/03/2559
888 นาย ช่วย แก้วบุญเรือง ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์โนนท่อน 24/10/2556 - 04/03/2559
889 นายอิ่ม แก้วอัมพวา ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก 17/09/2556 - 16/09/2558
890 มนูญ นาคกล่อม ปุ๋ยอินทรีย์ - 09/09/2556 - 08/09/2558
891 กลุ่มเกษตรกรทำสวนตะกุกใต้ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก 09/09/2556 - 08/09/2558
892 กลุ่มเกษตรกรทำสวนตะกุกใต้ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 09/09/2556 - 08/09/2558
893 มนูญ นาคกล่อม ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก 09/09/2556 - 08/09/2558
894 นายสุวิทย์ เพ็ชรเกลี้ยง ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ สูตร 1 08/10/2556 - 17/10/2558
895 นายสุวิทย์ เพ็ชรเกลี้ยง ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ สูตร 2 08/10/2556 - 17/10/2558
896 นายธวัชชัย สุดวัน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด 29/10/2556 - 28/10/2558
897 ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง ปุ๋ยอินทรีย์ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง 07/11/2556 - 06/11/2558
898 เทศบาลตำบลท่าวังผา ปุ๋ยอินทรีย์ - 07/10/2556 - 06/10/2558
899 นายบรรจง คงสำราญ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 07/10/2556 - 06/10/2558
900 กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านหินเภาพัฒนารับร่อ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตร 1 28/10/2556 - 27/10/2558
901 กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านหินเภาพัฒนารับร่อ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตร 2 28/10/2556 - 27/10/2558
902 โรงปุ๋ยอินทรีย์ตำบล ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 05/11/2556 - 07/11/2558
903 นายธานินทร์ งามระยับ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 31/03/2557 - 30/03/2559
904 วิสาหกิจชุมชน กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ก้าวหน้าบ้านชากผักกูด ปุ๋ยอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ก้าวหน้าบ้านชากผักกูด 31/03/2557 - 30/03/2559
905 วิสาหกิจชุมชนไส้เดือนรักษ์ดิน ปุ๋ยอินทรีย์ มูลไส้เดือนดิน 100% 22/10/2556 - 21/10/2558
906 นายอารีย์ เฉลยสุข ปุ๋ยอินทรีย์ อาหารพืชหมักอินทรีย์ ตราชงโค 04/11/2556 - 03/11/2558
907 นายอารีย์ เฉลยสุข ปุ๋ยอินทรีย์ อาหารพืชหมักอัดเม็ดอินทรีย์ ตราชงโค 04/11/2556 - 03/11/2558
908 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสองแพรก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 01/11/2556 - 31/10/2558
909 สมชาย สุทธิรักษาวงศ์ ปุ๋ยอินทรีย์ - 01/11/2556 - 31/10/2558
910 สมชาย สุทธิรักษาวงศ์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก เบอร์ 2 01/11/2556 - 31/10/2558
911 นายบัญชา ขจรกุล ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพสูตร 1 12/11/2556 - 11/11/2558
912 นายบัญชา ขจรกุล ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพสูตร 2 12/11/2556 - 11/11/2558
913 บริษัท ป.เพิ่มผล จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ ชนิดผง 06/02/2557 - 06/02/2559
914 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มธรรมเกษตร ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์(ผง) 26/02/2557 - 06/05/2558
915 สหกรณ์วังใหญ่ปุ๋ยอินทรีย์วัฒนาจำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ สูตร 3 14/02/2557 - 05/03/2559
916 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์อ่างทอง ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 06/03/2557 - 05/03/2559
917 นายวิจักษ์ ทองเพชร ปุ๋ยอินทรีย์ ปู๋ยหมักมูลไส้เดือนดินแท้ตราประดู่แดง 19/11/2556 - 25/11/2558
918 นายพนมศักดิ์ สุริยะไชย ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา ช้างแดงชูรวงข้าว 20/01/2557 - 19/01/2559
919 นายเสฐียรพงษ์ แก้วสด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ ชนิดเม็ด ตรา ค้างคาวซามูไร 19/02/2557 - 18/02/2559
920 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง 23/12/2556 - 02/01/2559
921 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอัดเม็ด 23/12/2556 - 02/01/2559
922 กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ชีวภาพท่าเรือ ปุ๋ยอินทรีย์ สูตรปรับปรุงดิน 20/01/2557 - 28/01/2559
923 เฉลิม เที่ยงสมพงษ์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ผง 09/01/2557 - 08/01/2559
924 บริษัท ป.เพิ่มผล จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ ชนิดเม็ด 20/01/2557 - 28/01/2559
925 ยศฐศักดิ์ เยี่ยงกุลเชาว์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 01/04/2557 - 31/03/2559
926 วิสาหกิจชุมชนเกษตกรผู้เลี้ยงโคบ้านเขาปง ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก 02/04/2557 - 01/04/2559
927 นายสมชัย เกียรติคุณ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 26/02/2557 - 05/03/2559
928 ปราโมทย์ บุตรรัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ผง 21/02/2557 - 20/02/2559
929 สหกรณ์วังใหญ่ปุ๋ยอินทรีย์วัฒนาจำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ สูตร 1 24/02/2557 - 05/03/2559
930 สหกรณ์วังใหญ่ปุ๋ยอินทรีย์วัฒนาจำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ สูตร 2 24/02/2557 - 05/03/2559
931 สหกรณ์วังใหญ่ปุ๋ยอินทรีย์วัฒนาจำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ สูตร 3 24/02/2557 - 05/03/2559
932 สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ปุ๋ยอินทรีย์ - 19/02/2557 - 18/02/2559
933 สหกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์การเกษตรเขตปฏิรูป ปุ๋ยอินทรีย์ สหกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดิน 05/03/2557 - 05/03/2559
934 กลุ่มปุ๋ยน้ำหมักฉี่ไส้เดือน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 05/03/2557 - 05/03/2559
935 นายโพธิ์ เศรษฐเดช ปุ๋ยอินทรีย์ - 04/04/2557 - 03/04/2559
936 นายบุญจบ ยอดสาร ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 24/04/2557 - 23/04/2559
937 นายหลั่น พระวิสัตย์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ แบบ ผง 24/04/2557 - 23/04/2559
938 นายแสวง จินดาคำ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 22/04/2557 - 21/04/2559
939 นายแขนง พรมตัน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 22/04/2557 - 21/04/2559
940 นายจันติ๊บ ค้ากำยาน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ แบบ เม็ด 22/04/2557 - 21/04/2559
941 นายเจษฏาพร รวมจิต ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 22/04/2557 - 21/04/2559
942 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์หล่ายงาว ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 22/04/2557 - 21/04/2559
ศูนย์รับรองมาตรฐานสินค้า ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์